Giải Bài 8 trang 73 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Chọn kí hiệu “ \(\in\)” , “\(\notin\)” thích hợp cho [?]:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kiểm tra xem số nào là số nguyên, số nào là số tự nhiên

Lời giải chi tiết

a)     7 [\(\in\)] N ;

b)    -12 [\(\notin\)] N ;

c)     0 [\(\in\)] Z ;

d)    -2 222 [\(\in\)] Z ;

e)     \(\frac{{11}}{7}\)[\(\notin\)] Z ;

g)    \(\frac{{2321}}{{75}}\)[\(\notin\)] Z .

 


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu
 • Giải Bài 9 trang 73 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Bạn An phát biểu: “ Các số nguyên âm và các số nguyên dương tạo thành tập hợp các số nguyên”. Hỏi phát biểu của bạn An là đúng hay sai?

 • Giải Bài 10 trang 73 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  a) Trong các số sau: -21, 321, -11 211, 0, 1/27;44/455, -955 967, số nào không là số nguyên âm? b) Trong các số sau: -17, -539, 666, 5 145, 987 652, -543 689, số nào không là số nguyên dương?

 • Giải Bài 11 trang 73 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Bài 11 Viết các số nguyên biểu thị độ cao so với mực nước biển trong mỗi tình huống sau: a) Máy bay ở độ cao 9 500 m; b) Rặng san hô ở độ sâu 20 m; c) Hai mẹ con cá voi mũi khoằm Cuvier đang bơi ở độ sâu 1 000 m.

 • Giải Bài 12 trang 73 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  DK I là Cụm dịch vụ kinh tế - Khoa học kĩ thuật được xây dựng dưới dạng các nhà giàn trên thềm lục địa Việt Nam. Một nhà giàn DK I có ba tầng trên mặt nước và ba tầng hệ thống chân đỡ dưới mặt nước có độ cao như sau: Sử dụng số nguyên để biểu thị các độ cao đó (so với mực nước biển).

 • Giải Bài 13 trang 73 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  a) Các điểm A,B,C,D trên trục số ở Hình 2 biểu diễn những số nguyên nào? b) Hãy điền tên E,F,G,H lần lượt cho các điểm biểu diễn các số nguyên -5, -4, -2, 3, 5 trên trục số ở Hình 3 c) Ghi điểm gốc 0 vào trục số ở Hình 4.

 • Giải Bài 14 trang 74 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Quan sát trục số ở Hình 5 và trả lời các câu hỏi: a) Điểm biểu diễn số 3 cách điểm gốc 0 bao nhiêu đơn vị? b) Số nguyên nào có điểm biểu diễn cách điểm gốc 0 một khoảng là 2 đơn vị? c) Số nguyên âm nào có điểm biểu diễn cách điểm 2 một khoảng là 3 đơn vị? d) Số nguyên dương nào có điểm biểu diễn cách điểm -1 một khoảng là 5 đơn vị?

 • Giải Bài 15 trang 74 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Vẽ một trục số nằm ngang, sau đó: a) Chỉ ra các số nguyên có điểm biểu diễn cách điểm gốc 0 một khoảng là 4 đơn vị; b) Nêu ba cặp số nguyên có điểm biểu diễn cách đều điểm 0;

 • Giải Bài 16 trang 74 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Quan sát trục số nằm ngang ở Hình 6, tìm các số nguyên: a) Có điểm biểu diễn nằm bên phải điểm gốc 0 và cách gốc 0 một khoảng là 3 đơn vị. Sau đó, tìm số đối của các số nguyên đó. b) Có điểm biểu diễn cách điểm 1 một khoảng là 3 đơn vị. Sau đó, tìm số đối của các số nguyên đó.

 • Giải Bài 17 trang 74 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Tìm số đối của các số nguyên sau: -54, -432, - 1 234, 767, 8 765, 100 000.

 • Giải Bài 18 trang 74 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  a) So sánh các cặp số sau: 52 và -25; 0 và -17; -315 và 314; 1 231 và 1 321. b) Sắp xếp các số sau: 2,-21,34,-541, -1 276, 127, -32 156 theo thứ tự giảm dần.