Giải bài 63 trang 45 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Tìm hai số tự nhiên liên tiếp \(m\)và \(n\), biết:

a) \(m < 16,2756 < n\)

b) \(n < 9,2995 < m\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để so sánh số tự nhiên với số thập phân dương: Ta so sánh số tự nhiên (a) đó với phần nguyên (b) của số thập phân

Nếu \(a > b\) thì số tự nhiên > số thập phân dương

Nếu \(a \le b\) thì số tự nhiên < số thập phân dương

Lời giải chi tiết

a) Để: \(m < 16,2756 < n\) thì \(m \le 16\)và \(n \ge 17\)

Mà \(m\)và \(n\) là hai số tự nhiên liên tiếp.

Nên \(m = 16\) và \(n = 17\)

b) Để:  thì \(n \le 9\)và \(n \ge 10\)

Mà \(n\)và \(m\) là hai số tự nhiên liên tiếp.

Nên \(m = 10\) và \(n = 9\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu