Giải bài 55 trang 44 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Viết các phân số và hỗn số sau đây dưới dạng số thập phân:

\(\frac{{17}}{{100}};\;\frac{{ - 100}}{{1000}};\;\frac{7}{{ - 25}};\;\frac{{ - 19}}{4};\;\frac{{26}}{{65}};\;\frac{{45}}{{ - 250}};\;2\frac{3}{8};\;\frac{{36}}{{ - 400}};\;1\frac{{469}}{{2000}};\;\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Rút gọn phân số (nếu cần), chuyển về phân số thập phân

Bước 2: Viết số thập phân tương ứng

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}\frac{{17}}{{100}} = 0,17;\;\\\frac{{ - 100}}{{1000}} =  - 0,1;\;\\\frac{7}{{ - 25}} = \frac{{ - 28}}{{100}} =  - 0,28;\;\\\frac{{ - 19}}{4} =  - 4\frac{3}{4} =  - 4\frac{{75}}{{100}} =  - 4,75;\;\\\frac{{26}}{{65}} = \frac{2}{5} = \frac{4}{{10}} = 0,4;\;\\\frac{{45}}{{ - 250}} = \frac{{ - 9}}{{50}} = \frac{{ - 18}}{{100}} =  - 0,18;\;\\2\frac{3}{8} = 2\frac{{375}}{{1000}} = 2,375;\;\\\frac{{36}}{{ - 400}} = \frac{{ - 9}}{{100}} =  - 0,09;\;\\1\frac{{469}}{{2000}} = 1\frac{{2345}}{{10000}} = 1,2345;\;\end{array}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu