Giải bài 59 trang 44 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Viết các số sau theo thứ tự tăng dần:

a) \(8,017;8,107;8,710;8,01;\)

b) \(23,049;{\rm{ }} - 23,051;{\rm{ }} - 23,105;{\rm{ }} - 23,150;\)

c) \( - 13,5;{\rm{ }} - 3,5;{\rm{ }} - 2,995;\; - 7,65;\)

d) \( - 0,7; - 0,696;0,69;0,609\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: So sánh phần số nguyên của hai số thập phân dương đó. Số thập phân nào có phần số nguyên lớn hơn thì lớn hơn.

Bước 2: Nếu hai số thập phân dương đó có phần số nguyên bằng nhau thì ta tiếp tục so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng (sau dấu “,”) kể từ trái sang phải cho đến khi xuất hiện cặp chữ số đầu tiên khác nhau. Ở cặp chữ số khác nhau đó, chữ số nào lớn hơn thì số thập phân chứa chữ số đó lớn hơn.

+ So sánh hai số thập phân âm được thực hiện như cách so sánh hai số nguyên âm.

+ Số thập phân dương luôn lớn hơn  số thập phân âm

Lời giải chi tiết

a) \(8,01;8,017;8,107;8,710.\)

b) \( - 23,150;\; - 23,105;{\rm{ }} - 23,051;{\rm{ }}23,049;{\rm{ }}\)

c) \( - 13,5;{\rm{ }} - 7,65;\; - 3,5;{\rm{ }} - 2,995;\;\)

d) \( - 0,7; - 0,696;0,609;0,69;\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu