Giải Bài 43 trang 117 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Tính diện tích Hình 43 gồm một hình bình hành ABCD và một hình chữ nhật BCNM, biết BCNM có chu vi bằng 18 cm và chiều dài gấp hai lần chiều rộng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật BCNM

Tính diện tích hình bình hành ABCD.

Lời giải chi tiết

Nửa chu vi hình chữ nhật BCNM là:

18 : 2 = 9 (cm)

Chiều rộng BM = CN của hình chữ nhật BCNM là:

9 : (1+2) = 3 (cm)

Chiều dài BC = MN của hình chữ nhật BCNM là:

9 - 3 = 6 (cm)

Diện tích hình chữ nhật BCNM là:

3.6 = 18 (cm2)

Diện tích hình bình hành ABCD là:

2.6 = 12 (cm2)

Diện tích Hình 43 là:

18 + 12 = 30 (cm2)


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu