Giải Bài 138 trang 38 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Tìm bội chung nhỏ nhất của:

a)     13 và 338;

b)    321 và 225

c)     62,124 và 1 364

Phương pháp giải - Xem chi tiết

* Phương pháp tìm bội chung nhỏ nhất của các số:

- Phân tích các số ra thừa số nguyên tố.

- Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng

- Với mỗi thừa số nguyên tố, chọn lũy thừa với số mũ lớn nhất.

- Lấy tích của các lũy thừa đã chọn. Tích đo chính là BCNN

* Chú ý: Nếu a chia hết cho b thì BCNN(a,b) = a

Lời giải chi tiết

a)     Vì 338 chia hết cho 13 nên BCNN(13, 338) = 338

b)    Ta có: 321 = 3. 107 ; 225 = 32.52

Thừa số nguyên tố chung là 3, các thừa số nguyên tố riêng là 5 và 107. Số mũ lớn nhất của 3 là 2, của 5 là 2, của 107 là 1.

Nên BCNN(321, 225) = 32 . 52 . 107 = 24 075

c)     Vì 124 và 1 364 đều chia hết cho 62 nên BCNN(62,124, 1 364) = 1 364


Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu