Giải Bài 132 trang 37 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Mật khẩu ATM của một ngân hàng gồm năm chữ số, mỗi chữ số có thể nhận các giá trị từ 0 đến 9. Có thể có nhiều nhất bao nhiêu mật khẩu, biết rằng không có mật khẩu nào bắt đầu bằng dãy số 7233?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm số khả năng có thể xảy ra nếu các chữ số là tùy ý từ 0 đến 9

Tìm số khả năng xảy ra nếu mật khẩu bắt đầu bằng bằng dãy số 7233

Số mật khẩu = Tổng số khả năng – số mật khẩu có bắt đầu bằng dãy 7233

Lời giải chi tiết

Số mật khẩu nếu các chữ số là tùy ý từ 0 đến 9 là: 105 vì mỗi chữ số của mật khấu có 10 cách chọn

Trong số đó có 10 mật khẩu có bắt đầu bằng dãy 7233

Vậy số mật khẩu nhiều nhất thỏa mãn là:

105 – 10 = 99 990 (mật khẩu)


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu