Giải Bài 130 trang 37 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Chọn kí hiệu “ \(\in\)” , “\(\notin\)” thích hợp cho [?]:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kiểm tra xem số nào là số nguyên tố thì dùng kí hiệu “ \(\in\)” ; số nà không phải số nguyên tố thì dùng kí hiệu “\(\notin\)”

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có ước là 1 và chính nó

Lời giải chi tiết

a)     12 \(\notin\) P

b)    23 \(\in\) P

c)     12 + 17 \(\in\) P (vì 12+17 = 29 là số nguyên tố)

d)    a \(\in\) P với a= 2.4.5 + 13 (vì a = 40+13=53 là số nguyên tố)

e)     b \(\notin\) P với b = 2.4.5.37 +133.37 (vì b = 40.37 + 133.37 = 37 . (40+133) = 37 . 173 không là số nguyên tố)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu