Giải Bài 137 trang 38 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Tìm ước chung lớn nhất của:

a)     44 và 121;

b)    18 và 57;

c)     36, 108 và 1 224.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*Cách tìm ƯCLN:

- Phân tích các số ra thừa số nguyên tố.

- Chọn ra các thừa số nguyên tố chung

- Với mỗi thừa số nguyên tố chung, chọn lũy thừa với số mũ nhỏ nhất.

- Lấy tích của các lũy thừa đã chọn.

* Chú ý: Nếu b chia hết cho a thì ƯCLN(a,b) = a

Lời giải chi tiết

a)     Ta có: 44 = 22.11 ; 121 = 112;

Ta được ƯCLN(44,121) = 11

b)    Ta có: 18 = 2. 32 ; 57 = 3. 19

Ta được ƯCLN(18,57) = 3

c)     Ta có: 108 và 1 224 đều chia hết cho 36 nên ƯCLN(36,108, 1 224) = 36


Bình chọn:
3.8 trên 9 phiếu