Giải Bài 129 trang 37 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Tìm số tự nhiên x, biết:

a)     225: 15 + 3.(2x +1) = 270;

b)    19.(2+3+4-5+6-7)2 – 9.(7x – 2) =0;

c)     3.(2x +1)3 = 81;

d)    (x+1)5 = 243;

e)     2.11x = (32+2)3 : (53 – 25:23).22;

g) 7x+7x+1+7x+2=3.19.343.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chú ý thứ tự thực hiện phép tính

Lời giải chi tiết

a)     225: 15 + 3.(2x +1) = 270

15 + 3.(2x+1) = 270

3.(2x+1) = 270 – 15

3.(2x+1) = 255

2x+1 = 255:3

2x+1 = 85

2x = 84

x = 42

Vậy x =42

 

b)    19.(2+3+4-5+6-7)2 – 9.(7x – 2) =0

19. 32 – 9.(7x -2) = 0

19.9 – 9.(7x – 2) = 0

9. [19 – (7x – 2)] = 0

19 – (7x – 2) = 0

19 = 7x – 2

7x = 21

x =3

Vậy x=3

c)     3.(2x +1)3 = 81

(2x + 1)3 = 81:3=27

(2x+1)3 = 33

2x+1  = 3

2x =2

x =1

Vậy x = 1

d)    (x+1)5 = 243

(x+1)5 = 35

x +1 = 3

x = 2

Vậy x = 2

e)     2.11x = (32+2)3 : (53 – 25:23).22

2.11x = 113 : (53 - 22) .22

2.11x = 113 : (125 – 4).22

2.11x = 113 : 121.22

2.11x = 113 : 112.22

2.11x = 11. 11. 2

2.11x = 112.2

11x = 112

x = 2

Vậy x =2

g) 7x+7x+1+7x+2=3.19.343.

7x+ 7. 7x + 72.7x = 57.343

7x . (1+7+72) = 57 . 73

7x . 57 =57 . 73

7x = 73

x = 3

Vậy x= 3


Bình chọn:
4.4 trên 16 phiếu