Giải Bài 135 trang 38 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Tìm hai số tự nhiên m, n sao cho 220m + 1 544n = 105 322

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét quan hệ chia hết của 2 vế

Lời giải chi tiết

Ta thấy, 220 và 1 544 đều chia hết cho 4 nên 220m + 1 544n chia hết cho 4

Tuy nhiên, 105 322 lại không chia hết cho 4

Vậy không có 2 số tự nhiên nào thỏa mãn đề bài


Bình chọn:
4 trên 10 phiếu