Trả lời Luyện tập vận dụng 6 trang 33 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Không thực hiện phép tính hãy Giải thích tại sao A = 36 . 234 + 217 . 24 - 54 . 13 chia hết cho 6.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nếu một thừa số của tích chia hết cho một số thì tích chia hết cho số đó.

- Nếu tất cả các số hạng của tổng đều chia hết cho cùng một số  thì tổng chia hết cho số đó.

- Nếu số trừ và số bị trừ cùng chia hết cho cùng một số thì hiệu chia hết cho số đó.

Lời giải chi tiết

Vì 36 chia hết cho 6 nên tích (36 . 234) chia hết cho 6

24 chia hết cho 6 nên tích (217 . 24) chia hết cho 6.

Khi đó tổng 36 . 234 + 217 . 24 chia hết cho 6.

54 chia hết cho 6 nên tích (54 . 13) chia hết cho 6.

=> A = 36 . 234 + 217 . 24 - 54 . 13 chia hết cho 6.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu