Trả lời Luyện tập vận dụng 4 trang 32 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Không thực hiện phép tính, hãy Giải thích tại sao A = 1 930 + 1 945 + 1 975 chia hết cho 5.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nếu tất cả các số hạng của tổng đều chia hết cho cùng một số  thì tổng chia hết cho số đó.

Lời giải chi tiết

A = 1 930 + 1 945 + 1 975 chia hết cho 5 vì 1 930, 1 945, 1 975 đều chia hết cho 5.


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu