Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 30 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Viết ngày và tháng sinh của em dưới dạng ngày a tháng b. Chỉ ra một ước của a và hai bội của b.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Ngày sinh là a, tháng sinh là b.

- a chia hết cho số nào thì số đó là ước của a.

- Tìm 2 số chia hết cho b.

Lời giải chi tiết

Ví dụ: ngày 15 tháng 7

Một ước của 15 là 3

Hai bội của 7 là 14 và 28


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu