Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 33 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2


Đề bài

a)Viết mỗi phân số sau thành hỗn số:

\(\frac{14}{3}; \frac{22}{7}\)

b)Viết mỗi hỗn số sau thành phân số:

\(2\frac{3}{4}; 5\frac{1}{6}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)Phân số \(\frac{a}{b}\) muốn đổi sang hỗn số thì ta thực hiện phép chia a:b được thương là c và q thì \(\frac{a}{b}= c\frac{q}{b}\)

b)Hỗn số \(a\frac{b}{c}\)(với \(a,b,c \in N^*\) ) muốn đổi sang phân số thì \(a\frac{b}{c}= \frac{a.c+b}{c}\)

Lời giải chi tiết

a)                       \(\frac{14}{3}=\frac{3.4+2}{3}=\frac{3.4}{3}+\frac{2}{3}=4+\frac{2}{3}= 4\frac{2}{3}\)

\(\frac{22}{7}=\frac{7.3+1}{7}=\frac{7.3}{7}+\frac{1}{7}=3+\frac{1}{7}= 3\frac{1}{7}\)

b)                      \(2\frac{3}{4}=2+\frac{3}{4}=\frac{2.4}{4}+\frac{3}{4}= \frac{8+3}{4}=\frac{11}{4}\)

\(5\frac{1}{6}=5+\frac{1}{6}=\frac{5.6}{6}+\frac{1}{6}= \frac{30+1}{6}=\frac{31}{6}\)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài