Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 32 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2


Đề bài

So sánh

a)\(\frac{7}{-11}\) và \(\frac{8}{-11}\)

b)\(\frac{-5}{3}\) và \(\frac{5}{-4}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để so sánh 2 phân số không cùng mẫu, ta quy đồng 2 phân số đó về cùng một mẫu số dương rồi so sánh các tử số với nhau. Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn

Lời giải chi tiết

a)\(\frac{7}{-11}\) và \(\frac{8}{-11}\)

Ta có: \(\frac{7}{-11}= \frac{-7}{11}\)

\(\frac{8}{-11}= \frac{-8}{11}\)

Vì 7<8 nên -7 > -8. Do đó \(\frac{-7}{11} >\frac{-8}{11}\)

Vậy \(\frac{7}{-11}> \frac{8}{-11}\)

b)\(\frac{-5}{3}\) và \(\frac{5}{-4}\)

Ta có: \(\frac{5}{-4}= \frac{-5}{4}= \frac{(-5).3}{4.3}=\frac{-15}{12}\)

\(\frac{-5}{3}= \frac{(-5).4}{3.4}=\frac{-20}{12}\)

Vì 15< 20 nên -15 > -20 . Do đó \(\frac{-15}{12}> \frac{-20}{12}\)

Vậy \(\frac{-5}{3}\) < \(\frac{5}{-4}\)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài