Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 64 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Chọn kí hiệu “\( \in \)” và “\( \notin \)” thích hợp cho ?

a) \( - 6?\mathbb{Z}\).

b) \( - 10?\mathbb{N}\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)

- Số nguyên gồm số nguyên âm, số 0 và số nguyên dương.

- \(\mathbb{Z}\) là tập số nguyên.

b)

- Số nguyên âm không là số tự nhiên.

- \(\mathbb{N}\) là tập số tự nhiên.

Lời giải chi tiết

a) Số \( - 6\) là số nguyên âm nên thuộc số tập hợp số nguyên, ta viết: \( - 6 \in \mathbb{Z}\).

b) Số \( - 10\) là số nguyên âm nên không phải là số tự nhiên nên \( - 10 \notin \mathbb{N}\).

Loigaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2. Tập hợp các số nguyên