Trả lời Hoạt động 5 trang 68 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Biểu diễn các số \( - 6\) và 4 trên trục số. Từ đó hãy so sánh \( - 6\) và 4.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trên trục số, các số nằm bên trái số 0 luôn nhỏ hơn các số nằm bên phải số 0.

Lời giải chi tiết

+Biểu diễn trên trục số:

+ So sánh \( - 6\) và 4:

Điểm \( - 6\) nằm bên trái số 0 nên \( - 6 < 0\). Số 4 nằm bên phải số 0 nên \(0 < 4\).

Từ đó ta có \( - 6 < 4\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2. Tập hợp các số nguyên