Ôn tập chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số Logarit

Bình chọn:
4.6 trên 40 phiếu
Bài 2.65 trang 133 SBT giải tích 12

Giải bài 2.65 trang 133 sách bài tập giải tích 12. Tìm tập xác định của các hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 2.66 trang 133 SBT giải tích 12

Giải bài 2.66 trang 133 sách bài tập giải tích 12. Tính đạo hàm của các hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 2.67 trang 133 SBT giải tích 12

Giải bài 2.67 trang 133 sách bài tập giải tích 12. Giải các phương trình sau:...

Xem lời giải

Bài 2.68 trang 133 SBT giải tích 12

Giải bài 2.68 trang 133 sách bài tập giải tích 12. Giải các phương trình sau:...

Xem lời giải

Bài 2.69 trang 133 SBT giải tích 12

Giải bài 2.69 trang 133 sách bài tập giải tích 12. Giải các phương trình sau:...

Xem lời giải

Bài 2.70 trang 133 SBT giải tích 12

Giải bài 2.70 trang 133 sách bài tập giải tích 12. Giải các bất phương trình mũ sau:...

Xem lời giải

Bài 2.71 trang 134 SBT giải tích 12

Giải bài 2.71 trang 134 sách bài tập giải tích 12. Giải các bất phương trình logarit sau:...

Xem lời giải

Bài 2.72 trang 134 SBT giải tích 12

Giải bài 2.72 trang 134 sách bài tập giải tích 12. Giải các bất phương trình sau:...

Xem lời giải

Bài 2.73 trang 134 SBT giải tích 12

Giải bài 2.73 trang 134 sách bài tập giải tích 12. Tìm số tự nhiên n bé nhất sao cho:...

Xem lời giải

Bài 2.74 trang 134 SBT giải tích 12

Giải bài 2.74 trang 134 sách bài tập giải tích 12. Nếu...

Xem lời giải

Bài 2.75 trang 134 SBT giải tích 12

Giải bài 2.75 trang 134 sách bài tập giải tích 12. Hàm số tăng trong khoảng:...

Xem lời giải

Bài 2.76 trang 134 SBT giải tích 12

Giải bài 2.76 trang 134 sách bài tập giải tích 12. Hàm số có tập xác định...

Xem lời giải

Bài 2.77 trang 134 SBT giải tích 12

Giải bài 2.77 trang 134 sách bài tập giải tích 12. Đạo hàm của hàm số...

Xem lời giải

Bài 2.78 trang 135 SBT giải tích 12

Giải bài 2.78 trang 135 sách bài tập giải tích 12. Nghiệm của phương trình...

Xem lời giải

Bài 2.79 trang 135 SBT giải tích 12

Giải bài 2.79 trang 135 sách bài tập giải tích 12. Nghiệm của bất phương trình...

Xem lời giải

Bài 2.80 trang 135 SBT giải tích 12

Giải bài 2.80 trang 135 sách bài tập giải tích 12. Tập nghiệm của bất phương trình...

Xem lời giải

Bài 2.81 trang 135 SBT giải tích 12

Giải bài 2.81 trang 135 sách bài tập giải tích 12. Cho hàm số. Chọn khẳng định đúng:...

Xem lời giải

Bài 2.82 trang 135 SBT giải tích 12

Giải bài 2.82 trang 135 sách bài tập giải tích 12. Phương trình có nghiệm là:...

Xem lời giải

Bài 2.83 trang 135 SBT giải tích 12

Giải bài 2.83 trang 135 sách bài tập giải tích 12. Tìm tập hợp nghiệm của phương trình...

Xem lời giải

Bài 2.84 trang 135 SBT giải tích 12

Giải bài 2.84 trang 135 sách bài tập giải tích 12. Tìm tập hợp nghiệm của phương trình...

Xem lời giải

Xem thêm