Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Bình chọn:
4.6 trên 50 phiếu
Bài 1.56 trang 36 SBT giải tích 12

Giải bài 1.56 trang 36 sách bài tập giải tích 12. Khảo sát và vẽ đồ thị các hàm số:...

Xem lời giải

Bài 1.57 trang 36 SBT giải tích 12

Giải bài 1.57 trang 36 sách bài tập giải tích 12. Khảo sát và vẽ đồ thị các hàm số:...

Xem lời giải

Bài 1.58 trang 36 SBT giải tích 12

Giải bài 1.58 trang 36 sách bài tập giải tích 12. Tìm giá trị của tham số m để hàm số...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 1.59 trang 36 SBT giải tích 12

Giải bài 1.59 trang 36 sách bài tập giải tích 12. Tìm giá trị của tham số m để hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.60 trang 36 SBT giải tích 12

Giải bài 1.60 trang 36 sách bài tập giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho...

Xem lời giải

Bài 1.61 trang 36 SBT giải tích 12

Giải bài 1.61 trang 36 sách bài tập giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số:...

Xem lời giải

Bài 1.62 trang 37 SBT giải tích 12

Giải bài 1.62 trang 37 sách bài tập giải tích 12. Biện luận theo k số nghiệm của phương trình:...

Xem lời giải

Bài 1.63 trang 37 SBT giải tích 12

Giải bài 1.63 trang 37 sách bài tập giải tích 12. Tìm các điểm mà đồ thị của hàm số (1) đi qua với mọi giá trị của m...

Xem lời giải

Bài 1.64 trang 37 SBT giải tích 12

Giải bài 1.64 trang 37 sách bài tập giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1)...

Xem lời giải

Bài 1.65 trang 37 SBT giải tích 12

Giải bài 1.65 trang 37 sách bài tập giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho...

Xem lời giải

Bài 1.66 trang 38 SBT giải tích 12

Giải bài 1.66 trang 38 sách bài tập giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho...

Xem lời giải

Bài 1.67 trang 38 SBT giải tích 12

Giải bài 1.67 trang 38 sách bài tập giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.68 trang 38 SBT giải tích 12

Giải bài 1.68 trang 38 sách bài tập giải tích 12. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1 khi:...

Xem lời giải

Bài 1.69 trang 38 SBT giải tích 12

Giải bài 1.69 trang 38 sách bài tập giải tích 12. Hàm số có ba cực trị khi:...

Xem lời giải

Bài 1.70 trang 38 SBT giải tích 12

Giải bài 1.70 trang 38 sách bài tập giải tích 12. Biểu thức tổng quát của hàm số có đồ thị như hình 1.6 là:...

Xem lời giải

Bài 1.71 trang 39 SBT giải tích 12

Giải bài 1.71 trang 39 sách bài tập giải tích 12. Xác định giá trị của tham số m để hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.72 trang 39 SBT giải tích 12

Giải bài 1.72 trang 39 sách bài tập giải tích 12. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số ...

Xem lời giải

Bài 1.73 trang 39 SBT giải tích 12

Giải bài 1.73 trang 39 sách bài tập giải tích 12. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số ...

Xem lời giải

Bài 1.74 trang 39 SBT giải tích 12

Giải bài 1.74 trang 39 sách bài tập giải tích 12. Giao điểm của đồ thị hàm số ...

Xem lời giải