Chương 1: Khối đa diện

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1.1 trang 9 SBT hình học 12

Giải bài 1.1 trang 9 sách bài tập hình học 12. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Chứng minh rằng hai tứ diện A’ABD và CC’D’B’ bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 1.2 trang 9 SBT hình học 12

Giải bài 1.2 trang 9 sách bài tập hình học 12. Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ . Gọi E, F, G lần lượt là trung điểm của AA’ , BB’, CC’. Chứng minh rằng các lăng trụ ABC.EFG và EFG.A’B’C’ bằng nhau

Xem lời giải

Bài 1.3 trang 9 SBT hình học 12

Giải bài 1.3 trang 9 sách bài tập hình học 12. Chia hình chóp tứ giác đều thành tám hình chóp bằng nhau.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 1.4 trang 9 SBT hình học 12.

Giải bài 1.4 trang 9 sách bài tập hình học 12. Chia một khối tứ diện đều thành bốn tứ diện bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 1.5 trang 9 SBT hình học 12

Giải bài 1.5 trang 9 sách bài tập hình học 12. Chứng minh rằng mỗi hình đa diện có ít nhất 4 đỉnh.

Xem lời giải

Bài 1.6 trang 12 SBT hình học 12

Giải bài 1.6 trang 12 sách bài tập hình học 12. Tính sin của góc tạo bởi hai mặt kề nhau (tức là hai mặt có một cạnh chung) của một tứ diện đều.

Xem lời giải

Bài 1.7 trang 12 SBT hình học 12

Giải bài 1.7 trang 12 sách bài tập hình học 12. Cho ba đoạn thẳng bằng nhau, đôi một vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của chúng. Chứng minh rằng các đầu mút của ba đoạn thẳng ấy là các đỉnh của một hình bát diện đều.

Xem lời giải

Bài 1.8 trang 12 SBT hình học 12

Giải bài 1.8 trang 12 sách bài tập hình học 12. Cho một khối bát diện đều. Hãy chỉ ra một mặt phẳng đối xứng, một tâm đối xứng và một trục đối xứng của nó.

Xem lời giải

Bài 1.9 trang 12 SBT hình học 12

Giải bài 1.9 trang 12 sách bài tập hình học 12. Cho khối bát diện đều ABCDEF (hình vẽ). Gọi O là giao điểm của AC và BD, M và N theo thứ tự là trung điểm của AB và AE. Tính diện tích thiết diện tạo bởi khối bát diện đó và mặt phẳng (OMN).

Xem lời giải

Bài 1.10 trang 18 SBT hình học 12

Giải bài 1.10 trang 18 sách bài tập hình học 12. Cho khối chóp tam giác đều S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh bằng a, các cạnh bên tạo với đáy một góc 600. Hãy tính thể tích của khối chóp đó.

Xem lời giải

Bài 1.11 trang 18 SBT hình học 12

Giải bài 1.11 trang 18 sách bài tập hình học 12. Cho khối chóp S.ABC có đáy là tam giác cân, AB = AC = 5a, BC = 6a và các mặt bên tạo với đáy một góc 600.Hãy tính thể tích của khối chóp đó.

Xem lời giải

Bài 1.12 trang 18 SBT hình học 12

Giải bài 1.12 trang 18 sách bài tập hình học 12. Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác vuông ở B. Cạnh SA vuông góc với đáy. Từ A kẻ các đoạn thẳng AD vuông góc với SB và AE vuông góc với SC. Biết rằng AB = a, BC = b, SA = c.

Xem lời giải

Bài 1.13 trang 18 SBT hình học 12

Giải bài 1.13 trang 18 sách bài tập hình học 12. Chứng minh rằng tổng các khoảng cách từ một điểm bất kì trong một tứ diện đều đến các mặt phẳng của nó là một số không đổi.

Xem lời giải

Bài 1.14 trang 18 SBT hình học 12

Giải bài 1.14 trang 18 sách bài tập hình học 12. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = a, BC = 2a, AA’ = a. Lấy điểm M trên cạnh AD sao cho AM = 3MD.

Xem lời giải

Bài 1.15 trang 19 SBT hình học 12

Giải bài 1.15 trang 19 sách bài tập hình học 12. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = a, BC = b, AA’ = c. Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm của A’B’ và B’C’. Tính tỉ số giữa thể tích khối chóp D’.DMN và thể tích khối hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’

Xem lời giải

Bài 1.16 trang 19 SBT hình học 12

Giải bài 1.16 trang 19 sách bài tập hình học 12. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = a, BC = b, AA’ = c. Gọi E và F lần lượt là những điểm thuộc cạnh BB’ và DD’ sao cho.

Xem lời giải

Bài 1.17 trang 19 SBT hình học 12

Giải bài 1.17 trang 19 sách bài tập hình học 12. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của B’C’ và C’D’.

Xem lời giải

Bài 1.18 trang 19 SBT hình học 12

Giải bài 1.18 trang 19 sách bài tập hình học 12. Nêu hai tính chất đặc trưng của hình đa diện.

Xem lời giải

Bài 1.19 trang 19 SBT hình học 12

Giải bài 1.19 trang 19 sách bài tập hình học 12. Tìm trong thực tế một ví dụ về một hình đa diện.

Xem lời giải

Bài 1.20 trang 19 SBT hình học 12

Giải bài 1.20 trang 19 sách bài tập hình học 12. Tìm một ví dụ một hình tạo bởi các hình đa giác nhưng không phải là hình đa diện.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất