Bài 2: Tích phân

Bình chọn:
4.7 trên 110 phiếu
Bài 3.16 trang 170 SBT giải tích 12

Giải bài 3.16 trang 170 sách bài tập giải tích 12. Tính các tích phân sau:...

Xem lời giải

Bài 3.17 trang 170 SBT giải tích 12

Giải bài 3.17 trang 170 sách bài tập giải tích 12. Tính các tích phân sau bằng phương pháp đổi biến:...

Xem lời giải

Bài 3.18 trang 171 SBT giải tích 12

Giải bài 3.18 trang 171 sách bài tập giải tích 12. Áp dụng phương pháp tính tích phân từng phần, hãy tính các tích phân sau:...

Xem lời giải

Bài 3.19 trang 171 SBT giải tích 12

Giải bài 3.19 trang 171 sách bài tập giải tích 12. Tính các tích phân sau đây:...

Xem lời giải

Bài 3.20 trang 172 SBT giải tích 12

Giải bài 3.20 trang 172 sách bài tập giải tích 12. Chứng minh rằng:...

Xem lời giải

Bài 3.21 trang 172 SBT giải tích 12

Giải bài 3.21 trang 172 sách bài tập giải tích 12. Giả sử hàm số f(x) liên tục trên đoạn [-a;a]. Chứng minh rằng:...

Xem lời giải

Bài 3.22 trang 172 SBT giải tích 12

Giải bài 3.22 trang 172 sách bài tập giải tích 12. Giả sử hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a; b]. Chứng minh rằng:...

Xem lời giải

Bài 3.23 trang 172 SBT giải tích 12

Giải bài 3.23 trang 172 sách bài tập giải tích 12. Đặt I_n=...

Xem lời giải

Bài 3.24 trang 172 SBT giải tích 12

Giải bài 3.24 trang 172 sách bài tập giải tích 12. Hãy chỉ ra kết quả nào dưới đây đúng:...

Xem lời giải

Bài 3.25 trang 173 SBT giải tích 12

Giải bài 3.25 trang 173 sách bài tập giải tích 12. Hãy chỉ ra kết quả sai trong việc khử giá trị tuyệt đối của tích phân sau đây:...

Xem lời giải

Bài 3.26 trang 173 SBT giải tích 12

Giải bài 3.26 trang 173 sách bài tập giải tích 12. Tích phân |x - x^3| bằng...

Xem lời giải

Bài 3.27 trang 173 SBT giải tích 12

Giải bài 3.27 trang 173 sách bài tập giải tích 12. Tích phân bằng:...

Xem lời giải

Bài 3.28 trang 173 SBT giải tích 12

Giải bài 3.28 trang 173 sách bài tập giải tích 12. Tích phân bằng...

Xem lời giải

Bài 3.29 trang 174 SBT giải tích 12

Giải bài 3.29 trang 174 sách bài tập giải tích 12. Đối với tích phân...

Xem lời giải

Bài 3.30 trang 174 SBT giải tích 12

Giải bài 3.30 trang 174 sách bài tập giải tích 12. Tích phân bằng...

Xem lời giải