Bài 3: Phương trình đường thẳng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 3.31 trang 130 SBT hình học 12

Giải bài 3.31 trang 130 sách bài tập hình học 12. Viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng ∆ trong các trường hợp sau:...

Xem lời giải

Bài 3.32 trang 130 SBT hình học 12

Giải bài 3.32 trang 130 sách bài tập hình học 12. Viết phương trình của đường thẳng nằm trong mặt phẳng ...

Xem chi tiết

Bài 3.33 trang 130 SBT hình học 12

Giải bài 3.33 trang 130 sách bài tập hình học 12. Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng d và d’ cho bởi các phương trình sau:...

Xem lời giải

Bài 3.34 trang 130 SBT hình học 12

Giải bài 3.34 trang 130 sách bài tập hình học 12. Tìm a để hai đường thẳng sau đây song song:...

Xem lời giải

Bài 3.35 trang 130 SBT hình học 12

Giải bài 3.35 trang 130 sách bài tập hình học 12. Xét vị trí tương đối của đường thẳng d với mặt phẳng trong các trường hợp sau...

Xem lời giải

Bài 3.36 trang 131 SBT hình học 12

Giải bài 3.36 trang 131 sách bài tập hình học 12. Tính khoảng cách từ điểm A(1; 0; 1) đến đường thẳng...

Xem lời giải

Bài 3.37 trang 131 SBT hình học 12

Giải bài 3.37 trang 131 sách bài tập hình học 12. Cho đường thẳng và mặt phẳng: 2x – 2y + z + 3 = 0...

Xem lời giải

Bài 3.38 trang 131 SBT hình học 12

Giải bài 3.38 trang 131 sách bài tập hình học 12. Tính khoảng cách giữa các cặp đường thẳng d và d' trong các trường hợp sau:...

Xem lời giải

Bài 3.39 trang 131 SBT hình học 12

Giải bài 3.39 trang 131 sách bài tập hình học 12. Cho hai đường thẳng...

Xem lời giải

Bài 3.40 trang 131 SBT hình học 12

Giải bài 3.40 trang 131 sách bài tập hình học 12. Cho điểm M(2; -1; 1) và đường thẳng ...

Xem lời giải

Bài 3.41 trang 132 SBT hình học 12

Giải bài 3.41 trang 132 sách bài tập hình học 12. Cho điểm M(1; -1; 2) và mặt phẳng: 2x – y + 2z + 12 = 0...

Xem lời giải

Bài 3.42 trang 132 SBT hình học 12

Giải bài 3.42 trang 132 sách bài tập hình học 12. Lập phương trình đường vuông góc chung của d và d’...

Xem lời giải

Bài 3.43 trang 132 SBT hình học 12

Giải bài 3.43 trang 132 sách bài tập hình học 12. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a. Bằng phương pháp tọa độ hãy tính khoảng cách giữa hai đường thẳng CA’ và DD’.

Xem lời giải

Bài 3.44 trang 132 SBT hình học 12

Giải bài 3.44 trang 132 sách bài tập hình học 12. Cho mặt phẳng : 2x + y +z – 1 = 0 và đường thẳng d. Gọi M là giao điểm của d và , hãy viết phương trình của đường thẳng đi qua M vuông góc với d và nằm trong ...

Xem lời giải

Bài 3.45 trang 132 SBT hình học 12

Giải bài 3.45 trang 132 sách bài tập hình học 12. Cho hai đường thẳng...

Xem lời giải