Ôn tập cuối năm Hình học 12

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 168 SBT hình học 12

Giải bài 1 trang 168 sách bài tập hình học 12. Cho lăng trụ ABC.A'B'C'...

Xem lời giải

Bài 2 trang 168 SBT hình học 12

Giải bài 2 trang 168 sách bài tập hình học 12. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AD, H là giao điểm của MD và NC...

Xem lời giải

Bài 3 trang 169 SBT hình học 12

Giải bài 3 trang 169 sách bài tập hình học 12. Cho tứ diện ABCD có AD = BC = a, BD = CA = b, CD = AB = c...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4 trang 169 SBT hình học 12

Giải bài 4 trang 169 sách bài tập hình học 12. Cho hình nón tròn xoay (H) đỉnh S, đáy là hình tròn bán kính R, chiều cao bằng h. Gọi (H') là hình trụ tròn xoay có đáy là hình tròn bán kính r (0 < r < R) nội tiếp (H)...

Xem lời giải

Bài 5 trang 169 SBT hình học 12

Giải bài 5 trang 169 sách bài tập hình học 12. Cho ba điểm A(1; 2; 1), B(2; -1; 1), C(0; 3; 1) và đường thẳng d: ...

Xem lời giải

Bài 6 trang 169 SBT hình học 12

Giải bài 6 trang 169 sách bài tập hình học 12. Cho hai đường thẳng...

Xem lời giải

Bài 7 trang 169 SBT hình học 12

Giải bài 7 trang 169 sách bài tập hình học 12. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P): x + 2y - z + 5 = 0 và hai điểm A(-2; -1; 1), B(6; 6; 5)...

Xem lời giải

Bài 8 trang 169 SBT hình học 12

Giải bài 8 trang 169 sách bài tập hình học 12. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S):...

Xem lời giải

Bài 1 trang 170 SBT hình học 12

Giải bài 1 trang 170 sách bài tập hình học 12. Cho hình chóp ngũ giác S.ABCDE. Gọi A', B', C', D', E' lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC, SD, SE...

Xem lời giải

Bài 2 trang 170 SBT hình học 12

Giải bài 2 trang 170 sách bài tập hình học 12. Thể tích hình nón tròn xoay ngoại tiếp tứ diện đều cạnh a bằng:...

Xem lời giải

Bài 3 trang 170 SBT hình học 12

Giải bài 3 trang 170 sách bài tập hình học 12. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh bằng a. Khi đó thể tích hình chóp A.A'BCD' bằng:...

Xem lời giải

Bài 9 trang 170 SBT hình học 12

Giải bài 9 trang 170 sách bài tập hình học 12. Trong không gian Oxyz cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ với A(0;0;0), B(1;0;0), D(0;1;0), A’(0;0;1)...

Xem lời giải

Bài 10 trang 170 SBT hình học 12

Giải bài 10 trang 170 sách bài tập hình học 12. Trong không gian Oxyz, cho S(0; 0; 2), A(0; 0; 0), B(1; 2; 0), C(0; 2; 0)...

Xem lời giải

Bài 4 trang 171 SBT hình học 12

Giải bài 4 trang 171 sách bài tập hình học 12. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Gọi (H) là hình nón tròn xoay nội tiếp hình lập phương đó...

Xem lời giải

Bài 5 trang 171 SBT hình học 12

Giải bài 5 trang 171 sách bài tập hình học 12. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Gọi (H) là hình trụ tròn xoay ngoại tiếp hình lập phương đó...

Xem lời giải

Bài 6 trang 171 SBT hình học 12

Giải bài 6 trang 171 sách bài tập hình học 12. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Gọi (H) là hình cầu nội tiếp hình lập phương đó...

Xem lời giải

Bài 7 trang 171 SBT hình học 12

Giải bài 7 trang 171 sách bài tập hình học 12. Cho một mặt cầu có diện tích S, thể tích khối cầu đó là V. Bán kính R của mặt cầu là:...

Xem lời giải

Bài 8 trang 171 SBT hình học 12

Giải bài 8 trang 171 sách bài tập hình học 12. Cho mặt cầu S(O;R) và điểm A cố định với OA = d > R. Qua A kẻ đường thẳng Δ tiếp xúc với mặt cầu S(O;R) tại M. Độ dài đoạn thẳng AM là:...

Xem lời giải

Bài 9 trang 171 SBT hình học 12

Giải bài 9 trang 171 sách bài tập hình học 12. Gọi (S) là mặt cầu đi qua 8 đỉnh của hình hộp chữ nhật. Tâm của mặt cầu (S) là:...

Xem lời giải

Bài 10 trang 172 SBT hình học 12

Giải bài 10 trang 172 sách bài tập hình học 12. Cho mặt cầu S(O;R) và đường thẳng Δ. Biết khoảng cách từ O tới Δ bằng d. Với điều kiện nào sau đây thì đường thẳng Δ tiếp xúc với mặt cầu S(O;R)?...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất