Ôn tập chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 3.46 trang 132 SBT hình học 12

Giải bài 3.46 trang 131 sách bài tập hình học 12. Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm...

Xem lời giải

Bài 3.47 trang 132 SBT hình học 12

Giải bài 3.47 trang 132 sách bài tập hình học 12. Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm M(1; -3; 2)...

Xem lời giải

Bài 3.48 trang 132 SBT hình học 12

Giải bài 3.48 trang 132 sách bài tập hình học 12. Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua ba điểm...

Xem lời giải

Bài 3.49 trang 133 SBT hình học 12

Giải bài 3.49 trang 133 sách bài tập hình học 12. Lập phương trình mặt phẳng (P) chứa hai đường thẳng:...

Xem lời giải

Bài 3.50 trang 133 SBT hình học 12

Giải bài 3.50 trang 133 sách bài tập hình học 12. Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm I(-1; -1; 1) và chứa đường thẳng d:...

Xem lời giải

Bài 3.51 trang 133 SBT hình học 12

Giải bài 3.51 trang 133 sách bài tập hình học 12. Lập phương trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d...

Xem lời giải

Bài 3.52 trang 133 SBT hình học 12

Giải bài 3.52 trang 133 sách bài tập hình học 12. Lập phương trình mặt phẳng (P) song song và cách đều hai mặt phẳng ...

Xem lời giải

Bài 3.53 trang 133 SBT hình học 12

Giải bài 3.53 trang 133 sách bài tập hình học 12. Cho hai mặt phẳng: (P1): 2x + y + 2z +1 = 0 và...

Xem lời giải

Bài 3.54 trang 133 SBT hình học 12

Giải bài 3.54 trang 133 sách bài tập hình học 12. Cho hai đường thẳng ...

Xem lời giải

Bài 3.55 trang 133 SBT hình học 12

Giải bài 3.55 trang 133 sách bài tập hình học 12. Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm...

Xem lời giải

Bài 3.56 trang 133 SBT hình học 12

Giải bài 3.56 trang 133 sách bài tập hình học 12. Lập phương trình tham số của đường thẳng d đi qua hai điểm...

Xem lời giải

Bài 3.57 trang 133 SBT hình học 12

Giải bài 3.57 trang 133 sách bài tập hình học 12. Lập phương trình tham số của đường thẳng...

Xem lời giải

Bài 3.58 trang 133 SBT hình học 12

Giải bài 3.58 trang 133 sách bài tập hình học 12. Lập phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm ...

Xem lời giải

Bài 3.59 trang 134 SBT hình học 12

Giải bài 3.59 trang 134 sách bài tập hình học 12. Cho mặt phẳng (P) : x + 2y – 2z + 3 = 0...

Xem lời giải

Bài 3.60 trang 134 SBT hình học 12

Giải bài 3.60 trang 134 sách bài tập hình học 12. Trong không gian Oxyz, cho điểm...

Xem lời giải

Bài 3.61 trang 134 SBT hình học 12

Giải bài 3.61 trang 134 sách bài tập hình học 10. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm...

Xem lời giải

Bài 3.62 trang 134 SBT hình học 12

Giải bài 3.62 trang 134 sách bài tập hình học 12. Cho hình lập phương ABCD.A1B1C1D1 có cạnh bằng 1...

Xem lời giải