Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số logarit

Bình chọn:
4.7 trên 98 phiếu
Bài 2.27 trang 117 SBT giải tích 12

Giải bài 2.27 trang 117 sách bài tập giải tích 12. Hãy so sánh mỗi số sau với 1...

Xem lời giải

Bài 2.28 trang 117 SBT giải tích 12

Giải bài 2.28 trang 117 sách bài tập giải tích 12. Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị của mỗi cặp hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 2.29 trang 117 SBT giải tích 12

Giải bài 2.29 trang 117 sách bài tập giải tích 12. Sử dụng tính chất đồng biến, nghịch biến của hàm số mũ, hãy so sánh mỗi cặp số sau:...

Xem lời giải

Bài 2.30 trang 117 SBT giải tích 12

Giải bài 2.30 trang 117 sách bài tập giải tích 12. Từ đồ thị của hàm số y=3^x, hãy vẽ đồ thị của các hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 2.31 trang 117 SBT giải tích 12

Giải bài 2.31 trang 117 sách bài tập giải tích 12. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

Xem lời giải

Bài 2.32 trang 117 SBT giải tích 12

Giải bài 2.32 trang 117 sách bài tập giải tích 12. Tìm tập xác định của các hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 2.33 trang 117 SBT giải tích 12

Giải bài 2.33 trang 117 sách bài tập giải tích 12. Tính đạo hàm của các hàm số đã cho ở bài tập 2.32...

Xem lời giải

Bài 2.34 trang 118 SBT giải tích 12

Giải bài 2.34 trang 118 sách bài tập giải tích 12. Hãy so sánh x với 1, biết rằng:...

Xem lời giải

Bài 2.35 trang 118 SBT giải tích 12

Giải bài 2.35 trang 118 sách bài tập giải tích 12. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến?...

Xem lời giải

Bài 2.36 trang 118 SBT giải tích 12

Giải bài 2.36 trang 118 sách bài tập giải tích 12. Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến?...

Xem lời giải

Bài 2.37 trang 118 SBT giải tích 12

Giải bài 2.37 trang 118 sách bài tập giải tích 12. Với giá trị nào của x thì đồ thị hàm số...

Xem lời giải

Bài 2.38 trang 118 SBT giải tích 12

Giải bài 2.38 trang 118 sách bài tập giải tích 12. Với giá trị nào của x thì...

Xem lời giải

Bài 2.39 trang 118 SBT giải tích 12

Giải bài 2.39 trang 118 sách bài tập giải tích 12. Tìm x, biết ...

Xem lời giải

Bài 2.40 trang 118 SBT giải tích 12

Giải bài 2.40 trang 118 sách bài tập giải tích 12. Tìm x, biết...

Xem lời giải

Bài 2.41 trang 118 SBT giải tích 12

Giải bài 2.41 trang 118 sách bài tập giải tích 12. Tìm x, biết...

Xem lời giải

Bài 2.42 trang 119 SBT giải tích 12

Giải bài 2.42 trang 119 sách bài tập giải tích 12. Tìm x biết...

Xem lời giải

Bài 2.43 trang 119 SBT giải tích 12

Giải bài 2.43 trang 119 sách bài tập giải tích 12. Tìm x biết...

Xem lời giải

Bài 2.44 trang 119 SBT giải tích 12

Giải bài 2.44 trang 119 sách bài tập giải tích 12. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng biến?...

Xem lời giải

Bài 2.45 trang 119 SBT giải tích 12

Giải bài 2.45 trang 119 sách bài tập giải tích 12. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào nghịch biến?...

Xem lời giải