Bài 1: Nguyên hàm

Bình chọn:
4.2 trên 32 phiếu
Bài 3.1 trang 163 SBT giải tích 12

Giải bài 3.1 trang 163 sách bài tập giải tích 12. Kiểm tra xem nguyên hàm nào là một nguyên hàm của hàm số còn lại trong mỗi cặp hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 3.2 trang 163 SBT giải tích 12

Giải bài 3.2 trang 163 sách bài tập giải tích 12. Chứng minh rằng các hàm số F(x) và G(x) sau đều là một nguyên hàm của cùng một hàm số:...

Xem lời giải

Bài 3.3 trang 164 SBT giải tích 12

Giải bài 3.3 trang 164 sách bài tập giải tích 12. Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 3.4 trang 164 SBT giải tích 12

Giải bài 3.4 trang 164 sách bài tập giải tích 12. Tính các nguyên hàm sau bằng phương pháp đổi biến số:...

Xem lời giải

Bài 3.5 trang 164 SBT giải tích 12

Giải bài 3.5 trang 164 sách bài tập giải tích 12. Áp dụng phương pháp tính nguyên hàm từng phần, hãy tính:...

Xem lời giải

Bài 3.6 trang 164 SBT giải tích 12

Giải bài 3.6 trang 164 SBT giải tích 12. Tính các nguyên hàm sau:...

Xem lời giải

Bài 3.7 trang 164 SBT giải tích 12

Giải bài 3.7 trang 164 sách bài tập giải tích 12. Bằng cách biến đổi các hàm số lượng giác, hãy tính:...

Xem lời giải

Bài 3.8 trang 165 SBT giải tích 12

Giải bài 3.8 trang 165 sách bài tập giải tích 12. Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là một nguyên hàm của hàm số?...

Xem lời giải

Bài 3.9 trang 165 SBT giải tích 12

Giải bài 3.9 trang 165 sách bài tập giải tích 12. Tính các nguyên hàm sau đây:...

Xem lời giải

Bài 3.10 trang 165 SBT giải tích 12

Giải bài 3.10 trang 165 SBT giải tích 12. Cho F'(x)=f(x), C là hằng số dương tùy ý. Khi đó...

Xem lời giải

Bài 3.11 trang 165 SBT giải tích 12

Giải bài 3.11 trang 165 sách bài tập giải tích 12. Hãy chỉ ra kết quả sai khi tính...

Xem lời giải

Bài 3.12 trang 165 SBT giải tích 12

Giải bài 3.12 trang 165 sách bài tập giải tích 12. Nguyên hàm của xe^2x bằng...

Xem lời giải

Bài 3.13 trang 166 SBT giải tích 12

Giải bài 3.13 trang 166 sách bài tập giải tích 12. Nguyên hàm của (x + 1)sin x bằng...

Xem lời giải

Bài 3.14 trang 166 SBT giải tích 12

Giải bài 3.14 trang 166 sách bài tập giải tích 12. Nguyên hàm của x.ln (x + 1) bằng...

Xem lời giải

Bài 3.15 trang 166 SBT giải tích 12

Giải bài 3.15 trang 166 sách bài tập giải tích 12. Nguyên hàm của x căn x-1 bằng ...

Xem lời giải