Đề toán tổng hợp ôn tập cuối năm

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 168 SBT hình học 12

Giải bài 1 trang 168 sách bài tập hình học 12. Cho lăng trụ ABC.A'B'C'...

Xem lời giải

Bài 2 trang 168 SBT hình học 12

Giải bài 2 trang 168 sách bài tập hình học 12. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AD, H là giao điểm của MD và NC...

Xem lời giải

Bài 3 trang 169 SBT hình học 12

Giải bài 3 trang 169 sách bài tập hình học 12. Cho tứ diện ABCD có AD = BC = a, BD = CA = b, CD = AB = c...

Xem lời giải

Bài 4 trang 169 SBT hình học 12

Giải bài 4 trang 169 sách bài tập hình học 12. Cho hình nón tròn xoay (H) đỉnh S, đáy là hình tròn bán kính R, chiều cao bằng h. Gọi (H') là hình trụ tròn xoay có đáy là hình tròn bán kính r (0 < r < R) nội tiếp (H)...

Xem lời giải

Bài 5 trang 169 SBT hình học 12

Giải bài 5 trang 169 sách bài tập hình học 12. Cho ba điểm A(1; 2; 1), B(2; -1; 1), C(0; 3; 1) và đường thẳng d: ...

Xem lời giải

Bài 6 trang 169 SBT hình học 12

Giải bài 6 trang 169 sách bài tập hình học 12. Cho hai đường thẳng...

Xem lời giải

Bài 7 trang 169 SBT hình học 12

Giải bài 7 trang 169 sách bài tập hình học 12. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P): x + 2y - z + 5 = 0 và hai điểm A(-2; -1; 1), B(6; 6; 5)...

Xem lời giải

Bài 8 trang 169 SBT hình học 12

Giải bài 8 trang 169 sách bài tập hình học 12. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S):...

Xem lời giải

Bài 9 trang 170 SBT hình học 12

Giải bài 9 trang 170 sách bài tập hình học 12. Trong không gian Oxyz cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ với A(0;0;0), B(1;0;0), D(0;1;0), A’(0;0;1)...

Xem lời giải

Bài 10 trang 170 SBT hình học 12

Giải bài 10 trang 170 sách bài tập hình học 12. Trong không gian Oxyz, cho S(0; 0; 2), A(0; 0; 0), B(1; 2; 0), C(0; 2; 0)...

Xem lời giải