Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Bình chọn:
4.7 trên 116 phiếu
Bài 1.1 trang 7 SBT giải tích 12

Giải bài 1.1 trang 7 sách bài tập giải tích 12. Xét sự đồng biến, nghịch biến của các hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.2 trang 7 SBT giải tích 12

Giải bài 1.2 trang 7 sách bài tập giải tích 12. Tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của các hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.3 trang 8 SBT giải tích 12

Giải bài 1.3 trang 8 sách bài tập giải tích 12. Xét tính đơn điệu của các hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.4 trang 8 SBT Giải tích 12

Giải bài 1.4 trang 8 sách bài tập giải tích 12. Xét sự đồng biến, nghịch biến của các hàm số

Xem lời giải

Bài 1.5 trang 8 SBT giải tích 12

Giải bài 1.5 trang 8 sách bài tập giải tích 12. Xác định m để hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 1.6 trang 8 SBT giải tích 12

Giải bài 1.6 trang 8 sách bài tập giải tích 12. Chứng minh phương trình sau có nghiệm duy nhất...

Xem lời giải

Bài 1.7 trang 8 SBT giải tích 12

Giải bài 1.7 trang 8 sách bài tập giải tích 12. Chứng minh các bất đẳng thức sau...

Xem lời giải

Bài 1.8 trang 8 SBT giải tích 12

Giải bài 1.8 trang 8 sách bài tập giải tích 12. Xác định giá trị của b để hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.9 trang 8 SBT giải tích 12

Giải bài 1.9 trang 8 sách bài tập giải tích 12. Khẳng định nào sau đây là đúng?...

Xem lời giải

Bài 1.10 trang 8 SBT giải tích 12

Giải bài 1.10 trang 8 sách bài tập giải tích 12. Hàm số nghịch biến trên khoảng:...

Xem lời giải

Bài 1.11 trang 9 SBT giải tích 12

Giải bài 1.11 trang 9 sách bài tập giải tích 12. Hàm số đồng biến trên khoảng...

Xem lời giải

Bài 1.12 trang 9 SBT giải tích 12

Giải bài 1.12 trang 9 sách bài tập giải tích 12. Phương trình nào sau đây có nghiệm duy nhất trên R...

Xem lời giải

Bài 1.13 trang 9 SBT giải tích 12

Giải bài 1.13 trang 9 sách bài tập giải tích 12. Phương trình nào sau đây có nghiệm duy nhất trên R?...

Xem lời giải

Bài 1.14 trang 9 SBT giải tích 12

Giải bài 1.14 trang 9 sách bài tập giải tích 12.Phương trình nào sau đây có nghiệm duy nhất trên R?...

Xem lời giải

Bài 1.15 trang 9 SBT giải tích 12

Giải bài 1.15 trang 9 sách bài tập giải tích 12.Tìm giá trị của tham số m để hàm số đồng biến trên R...

Xem lời giải

Bài 1.16 trang 9 SBT giải tích 12

Giải bài 1.16 trang 9 sách bài tập giải tích 12. Tìm giá trị của tham số m để hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định...

Xem lời giải