Ôn tập cuối năm Giải tích 12

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 216 SBT giải tích 12 Bài 1 trang 216 SBT giải tích 12

Giải bài 1 trang 216 sách bài tập giải tích 12. a) Xác định a, b, c, d để đồ thị của các hàm số:y = x2 + ax + b và y = cx + d cùng đi qua hai điểm M(1; 1) và B(3; 3).

Xem chi tiết

Bài 2 trang 216 SBT giải tích 12 Bài 2 trang 216 SBT giải tích 12

Giải bài 2 trang 216 sách bài tập giải tích 12. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số: b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) , biết nó vuông góc với đường thẳng

Xem chi tiết

Bài 3 trang 216 SBT giải tích 12 Bài 3 trang 216 SBT giải tích 12

Giải bài 3 trang 216 sách bài tập giải tích 12. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số : b)Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C), tiếp tuyến của (C) tại A(2; 3) và đường thẳng x = 4.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 216 SBT giải tích 12 Bài 4 trang 216 SBT giải tích 12

Giải bài 4 trang 216 sách bài tập giải tích 12. Tìm các đường tiệm cận của đồ thị các hàm số sau:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 216 SBT giải tích 12 Bài 5 trang 216 SBT giải tích 12

Giải bài 5 trang 216 sách bài tập giải tích 12. Tìm các điểm cực trị của các hàm số sau:

Xem chi tiết

Bài 6 trang 216 SBT giải tích 12 Bài 6 trang 216 SBT giải tích 12

Giải bài 6 trang 216 sách bài tập giải tích 12. Tìm a để hàm số đã cho đồng biến trên khoảng...

Xem chi tiết

Bài 7 trang 216 SBT giải tích 12 Bài 7 trang 216 SBT giải tích 12

Giải bài 7 trang 216 sách bài tập giải tích 12. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của các hàm số sau trên các khoảng, đoạn tương ứng:

Xem chi tiết

Bài 8 trang 217 SBT giải tích 12 Bài 8 trang 217 SBT giải tích 12

Giải bài 8 trang 217 sách bài tập giải tích 12. Cho hàm số ...

Xem chi tiết

Bài 9 trang 217 SBT giải tích 12 Bài 9 trang 217 SBT giải tích 12

Giải bài 9 trang 217 sách bài tập giải tích 12. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số

Xem chi tiết

Bài 10 trang 217 SBT giải tích 12 Bài 10 trang 217 SBT giải tích 12

Giải bài 10 trang 217 sách bài tập giải tích 12. Cho hàm số

Xem chi tiết

Bài 11 trang 217 SBT giải tích 12 Bài 11 trang 217 SBT giải tích 12

Giải bài 11 trang 217 sách bài tập giải tích 12. Cho a, b, x là những số dương. Đơn giản các biểu thức sau:

Xem chi tiết

Bài 12 trang 218 SBT giải tích 12 Bài 12 trang 218 SBT giải tích 12

Giải bài 12 trang 218 sách bài tập giải tích 12. Hãy biểu diễn:

Xem chi tiết

Bài 13 trang 218 SBT giải tích 12 Bài 13 trang 218 SBT giải tích 12

Giải bài 13 trang 218 sách bài tập giải tích 12. Giải các phương trình sau:

Xem chi tiết

Bài 14 trang 218 SBT giải tích 12 Bài 14 trang 218 SBT giải tích 12

Giải bài 14 trang 218 sách bài tập giải tích 12. Giải các phương trình sau:

Xem chi tiết

Bài 15 trang 218 SBT giải tích 12 Bài 15 trang 218 SBT giải tích 12

Giải bài 15 trang 218 sách bài tập giải tích 12. Giải các bất phương trình sau:

Xem chi tiết

Bài 16 trang 218 SBT giải tích 12 Bài 16 trang 218 SBT giải tích 12

Giải bài 16 trang 218 sách bài tập giải tích 12. Giải các bất phương trình sau:

Xem chi tiết

Bài 17 trang 218 SBT giải tích 12 Bài 17 trang 218 SBT giải tích 12

Giải bài 17 trang 218 SBT giải tích 12. Tính các tích phân sau:

Xem chi tiết

Bài 18 trang 219 SBT giải tích 12 Bài 18 trang 219 SBT giải tích 12

Giải bài 18 trang 219 sách bài tập giải tích 12. Tính:

Xem chi tiết

Bài 19 trang 219 SBT giải tích 12 Bài 19 trang 219 SBT giải tích 12

Giải bài 19 trang 219 sách bài tập giải tích 12. Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường sau:...

Xem chi tiết

Bài 20 trang 219 SBT giải tích 12 Bài 20 trang 219 SBT giải tích 12

Giải bài 20 trang 219 sách bài tập giải tích 12. Tính thể tích của vật thể tròn xoay khi quay các hình phẳng giới hạn bởi các đường sau quanh trục Ox:

Xem chi tiết

Xem thêm


Hỏi bài