Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Bình chọn:
4.6 trên 37 phiếu
Bài 1.1 trang 7 SBT giải tích 12

Giải bài 1.1 trang 7 sách bài tập giải tích 12. Xét sự đồng biến, nghịch biến của các hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.2 trang 7 SBT giải tích 12

Giải bài 1.2 trang 7 sách bài tập giải tích 12. Tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của các hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.3 trang 8 SBT giải tích 12

Giải bài 1.3 trang 8 sách bài tập giải tích 12. Xét tính đơn điệu của các hàm số...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 1.4 trang 8 SBT Giải tích 12

Giải bài 1.4 trang 8 sách bài tập giải tích 12. Xét sự đồng biến, nghịch biến của các hàm số

Xem lời giải

Bài 1.5 trang 8 SBT giải tích 12

Giải bài 1.5 trang 8 sách bài tập giải tích 12. Xác định m để hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 1.6 trang 8 SBT giải tích 12

Giải bài 1.6 trang 8 sách bài tập giải tích 12. Chứng minh phương trình sau có nghiệm duy nhất...

Xem lời giải

Bài 1.7 trang 8 SBT giải tích 12

Giải bài 1.7 trang 8 sách bài tập giải tích 12. Chứng minh các bất đẳng thức sau...

Xem lời giải

Bài 1.8 trang 8 SBT giải tích 12

Giải bài 1.8 trang 8 sách bài tập giải tích 12. Xác định giá trị của b để hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.9 trang 8 SBT giải tích 12

Giải bài 1.9 trang 8 sách bài tập giải tích 12. Khẳng định nào sau đây là đúng?...

Xem lời giải

Bài 1.10 trang 8 SBT giải tích 12

Giải bài 1.10 trang 8 sách bài tập giải tích 12. Hàm số nghịch biến trên khoảng:...

Xem lời giải

Bài 1.11 trang 9 SBT giải tích 12

Giải bài 1.11 trang 9 sách bài tập giải tích 12. Hàm số đồng biến trên khoảng...

Xem lời giải

Bài 1.12 trang 9 SBT giải tích 12

Giải bài 1.12 trang 9 sách bài tập giải tích 12. Phương trình nào sau đây có nghiệm duy nhất trên R...

Xem lời giải

Bài 1.13 trang 9 SBT giải tích 12

Giải bài 1.13 trang 9 sách bài tập giải tích 12. Phương trình nào sau đây có nghiệm duy nhất trên R?...

Xem lời giải

Bài 1.14 trang 9 SBT giải tích 12

Giải bài 1.14 trang 9 sách bài tập giải tích 12.Phương trình nào sau đây có nghiệm duy nhất trên R?...

Xem lời giải

Bài 1.15 trang 9 SBT giải tích 12

Giải bài 1.15 trang 9 sách bài tập giải tích 12.Tìm giá trị của tham số m để hàm số đồng biến trên R...

Xem lời giải

Bài 1.16 trang 9 SBT giải tích 12

Giải bài 1.16 trang 9 sách bài tập giải tích 12. Tìm giá trị của tham số m để hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định...

Xem lời giải

Bài 1.17 trang 15 SBT giải tích 12

Giải bài 1.17 trang 15 sách bài tập giải tích 12. Tìm cực trị của các hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 1.18 trang 15 SBT giải tích 12

Giải bài 1.18 trang 15 sách bài tập giải tích 12. Tìm cực trị của các hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 1.19 trang 16 SBT giải tích 12

Giải bài 1.19 trang 16 sách bài tập giải tích 12. Tìm cực trị của các hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 1.20 trang 16 SBT giải tích 12

Giải bài 1.20 trang 16 sách bài tập giải tích 12. Tìm cực trị của các hàm số sau:...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất