Bài 2: Phép cộng và phép nhân các số phức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 4.8 trang 201 SBT giải tích 12

Giải bài 4.8 trang 201 sách bài tập giải tích 12. Thực hiện các phép tính:...

Xem lời giải

Bài 4.9 trang 201 SBT giải tích 12

Giải bài 4.9 trang 201 sách bài tập giải tích 12. Giải các phương trình sau trên tập số phức:...

Xem lời giải

Bài 4.10 trang 201 SBT giải tích 12

Giải bài 4.10 trang 201 sách bài tập giải tích 12. Tính các lũy thừa sau:...

Xem lời giải

Bài 4.11 trang 202 SBT giải tích 12

Giải bài 4.11 trang 202 sách bài tập giải tích 12. Tính:...

Xem lời giải

Bài 4.12 trang 202 SBT giải tích 12

Giải bài 4.12 trang 202 sách bài tập giải tích 12. Cho z = a + bi. Chứng minh rằng:...

Xem lời giải

Bài 4.13 trang 202 SBT giải tích 12

Giải bài 4.13 trang 202 sách bài tập giải tích 12.Phân tích thành nhân tử trên tập số phức:...

Xem lời giải

Bài 4.14 trang 202 SBT giải tích 12

Giải bài 4.14 trang 202 sách bài tập giải tích 12. Tính giá trị của biểu thức ...

Xem lời giải

Bài 4.15 trang 202 SBT giải tích 12

Giải bài 4.15 trang 202 sách bài tập giải tích 12. Cho hai số phức...

Xem lời giải

Bài 4.16 trang 202 SBT giải tích 12

Giải bài 4.16 trang 202 sách bài tập giải tích 12. Khẳng định nào sau đây là sai?...

Xem lời giải

Bài 4.17 trang 202 SBT giải tích 12

Giải bài 4.17 trang 202 sách bài tập giải tích 12. Khẳng định nào sau đây là đúng?...

Xem lời giải

Bài 4.18 trang 202 SBT giải tích 12

Giải bài 4.18 trang 202 sách bài tập giải tích 12. Khẳng định nào sau đây sai?...

Xem lời giải