Câu hỏi trắc nghiệm chương 1: Khối đa diện

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1.35 trang 20 SBT hình học 12

Giải bài 1.35 trang 20 sách bài tập hình học 12. Hãy chọn cụm từ (hoặc từ) cho dưới đây để sau khi điền nó vào chỗ trống khẳng định sau trở thành khẳng định đúng:...

Xem lời giải

Bài 1.36 trang 21 SBT hình học 12

Giải bài 1.36 trang 21 sách bài tập hình học 12. Hãy chọn cụm từ (hoặc từ) cho dưới đây để sau khi điền nó vào chỗ trống khẳng định sau trở thành khẳng định đúng...

Xem lời giải

Bài 1.37 trang 21 SBT hình học 12

Giải bài 1.37 trang 21 sách bài tập hình học 12. Khẳng định nào sau đây sai?...

Xem lời giải

Bài 1.38 trang 21 SBT hình học 12

Giải bài 1.38 trang 21 sách bài tập hình học 12. Cho một hình đa diện. Khẳng định nào sau đây sai?...

Xem lời giải

Bài 1.39 trang 21 SBT hình học 12

Giải bài 1.39 trang 21 sách bài tập hình học 12. Có thể chia một hình lập phương thành bao nhiêu tứ diện bằng nhau?...

Xem lời giải

Bài 1.40 trang 21 SBT hình học 12

Giải bài 1.40 trang 21 sách bài tập hình học 12. Số cạnh của hình bát diện đều là:...

Xem lời giải

Bài 1.41 trang 21 SBT hình học 12

Giải bài 1.41 trang 21 sách bài tập hình học 12. Số đỉnh của hình bát diện đều là:...

Xem lời giải

Bài 1.42 trang 21 SBT hình học 12

Giải bài 1.42 trang 21 sách bài tập hình học 12. Số đỉnh của hình mười hai mặt đều là:...

Xem lời giải

Bài 1.43 trang 21 SBT hình học 12

Giải bài 1.43 trang 21 sách bài tập hình học 12. Số cạnh của hình mười hai mặt đều là:...

Xem lời giải

Bài 1.44 trang 22 SBT hình học 12

Giải bài 1.44 trang 22 sách bài tập hình học 12. Số đỉnh của hình hai mươi mặt đều là:...

Xem lời giải

Bài 1.45 trang 22 SBT hình học 12

Giải bài 1.45 trang 22 sách bài tập hình học 12. Cho (H) là khối lăng trụ đứng tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a...

Xem lời giải

Bài 1.46 trang 22 SBT hình học 12

Giải bài 1.46 trang 22 sách bài tập hình học 12. Cho (H) là khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng a...

Xem lời giải

Bài 1.47 trang 22 SBT hình học 12

Giải bài 1.47 trang 22 sách bài tập hình học 12. Cho tứ diện ABCD. Gọi B' và C' lần lượt là trung điểm của...

Xem lời giải

Bài 1.48 trang 22 SBT hình học 12

Giải bài 1.48 trang 22 sách bài tập hình học 12. Cho hình lăng trụ ngũ giác ABCDE.A'B'C'D'E'. Gọi A'',B'',C'',D'',E'' lần lượt là trung điểm các cạnh...

Xem lời giải

Bài 1.49 trang 22 SBT hình học 12

Giải bài 1.49 trang 22 sách bài tập hình học 12. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có thể tích bằng V...

Xem lời giải

Bài 1.50 trang 22 SBT hình học 12

Giải bài 1.50 trang 22 sách bài tập hình học 12. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a...

Xem lời giải

Bài 1.51 trang 23 SBT hình học 12

Giải bài 1.51 trang 23 sách bài tập hình học 12. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a...

Xem lời giải

Bài 1.52 trang 23 SBT hình học 12

Giải bài 1.52 trang 23 sách bài tập hình học 12. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a và khoảng cách từ A...

Xem lời giải

Bài 1.53 trang 23 SBT hình học 12

Giải bài 1.53 trang 23 sách bài tập hình học 12. Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy. Mặt phẳng qua A và vuông góc với SC...

Xem lời giải

Bài 1.54 trang 23 SBT hình học 12

Giải bài 1.54 trang 23 sách bài tập hình học 12. Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh bằng a, hình chiếu vuông góc của A' lên đáy...

Xem lời giải

Xem thêm