Ôn tập chương 4: Số phức

Bình chọn:
4.7 trên 82 phiếu
Bài 4.35 trang 207 SBT giải tích 12

Giải bài 4.35 trang 207 sách bài tập giải tích 12. Áp dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ để tính:...

Xem lời giải

Bài 4.36 trang 207 SBT giải tích 12

Giải bài 4.36 trang 207 sách bài tập giải tích 12.Giải các phương trình sau trên tập số phức:...

Xem lời giải

Bài 4.37 trang 208 SBT giải tích 12

Giải bài 4.37 trang 208 sách bài tập giải tích 12. Giải các phương trình sau trên tập số phức:...

Xem lời giải

Bài 4.38 trang 208 SBT giải tích 12

Giải bài 4.38 trang 208 sách bài tập giải tích 12.Tìm số phức z, biết:...

Xem lời giải

Bài 4.39 trang 208 SBT giải tích 12

Giải bài 4.39 trang 208 sách bài tập giải tích 12.Tìm số phức z thỏa mãn hệ phương trình: ...

Xem lời giải

Bài 4.40 trang 208 SBT giải tích 12

Giải bài 4.40 trang 208 sách bài tập giải tích 12. Chứng tỏ rằng...

Xem lời giải

Bài 4.41 trang 208 SBT giải tích 12

Giải bài 4.41 trang 208 sách bài tập giải tích 12. Tìm phần ảo của số phức...

Xem lời giải

Bài 4.42 trang 208 SBT giải tích 12

Giải bài 4.42 trang 208 sách bài tập giải tích 12. Trên mặt phẳng tọa độ...

Xem lời giải

Bài 4.43 trang 208 SBT giải tích 12

Giải bài 4.43 trang 208 sách bài tập giải tích 12

Xem lời giải

Bài 4.44 trang 208 SBT giải tích 12

Giải bài 4.44 trang 208 sách bài tập giải tích 12.Tìm số phức z thỏa mãn...

Xem lời giải

Bài 4.45 trang 208 SBT giải tích 12

Giải bài 4.45 trang 208 sách bài tập giải tích 12.Số nào sau đây là số thực?...

Xem lời giải

Bài 4.46 trang 209 SBT giải tích 12

Giải bài 4.46 trang 209 sách bài tập giải tích 12.Số nào sau đây là số thuần ảo?...

Xem lời giải

Bài 4.47 trang 209 SBT giải tích 12

Giải bài 4.47 trang 209 sách bài tập giải tích 12. Cho z là một số phức tùy ý. Mệnh đề nào sau đây sai?...

Xem lời giải

Bài 4.48 trang 209 SBT giải tích 12

Giải bài 4.48 trang 209 sách bài tập giải tích 12. Cho là hai nghiệm của một phương trình bậc hai với hệ số thực...

Xem lời giải

Bài 4.49 trang 209 SBT giải tích 12

Giải bài 4.49 trang 209 sách bài tập giải tích 12. Kết luận nào sau đây là đúng?...

Xem lời giải