Bài 2: Cực trị của hàm số

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1.17 trang 15 SBT giải tích 12 Bài 1.17 trang 15 SBT giải tích 12

Giải bài 1.17 trang 15 sách bài tập giải tích 12. Tìm cực trị của các hàm số sau:...

Xem chi tiết

Bài 1.18 trang 15 SBT giải tích 12 Bài 1.18 trang 15 SBT giải tích 12

Giải bài 1.18 trang 15 sách bài tập giải tích 12. Tìm cực trị của các hàm số sau:...

Xem chi tiết

Bài 1.19 trang 16 SBT giải tích 12 Bài 1.19 trang 16 SBT giải tích 12

Giải bài 1.19 trang 16 sách bài tập giải tích 12. Tìm cực trị của các hàm số sau:...

Xem chi tiết

Bài 1.20 trang 16 SBT giải tích 12 Bài 1.20 trang 16 SBT giải tích 12

Giải bài 1.20 trang 16 sách bài tập giải tích 12. Tìm cực trị của các hàm số sau:...

Xem chi tiết

Bài 1.21 trang 16 SBT giải tích 12 Bài 1.21 trang 16 SBT giải tích 12

Giải bài 1.21 trang 16 sách bài tập giải tích 12. Xác định giá trị của m để hàm số sau có cực trị:...

Xem chi tiết

Bài 1.22 trang 16 SBT giải tích 12 Bài 1.22 trang 16 SBT giải tích 12

Giải bài 1.22 trang 16 sách bài tập giải tích 12. Xác định giá trị của tham số m để hàm số y = x3 – 2x2 + mx + 1 đạt cực tiểu tại x = 1.

Xem chi tiết

Bài 1.23 trang 16 SBT giải tích 12 Bài 1.23 trang 16 SBT giải tích 12

Giải bài 1.23 trang 16 sách bài tập giải tích 12. Xác định m để hàm số:...

Xem chi tiết

Bài 1.24 trang 16 SBT giải tích 12 Bài 1.24 trang 16 SBT giải tích 12

Giải bài 1.24 trang 16 sách bài tập giải tích 12. Chứng minh rằng hàm số sau không có đạo hàm tại x = 0 nhưng đạt cực đại tại điểm đó.

Xem chi tiết

Bài 1.25 trang 16 SBT giải tích 12 Bài 1.25 trang 16 SBT giải tích 12

Giải bài 1.25 trang 16 SBT giải tích 12. Xác định giá trị m để hàm số sau không có cực trị...

Xem chi tiết

Bài 1.26 trang 16 SBT giải tích 12 Bài 1.26 trang 16 SBT giải tích 12

Giải bài 1.26 trang 16 sách bài tập giải tích 12. Hàm số có mấy điểm cực trị?...

Xem chi tiết

Bài 1.27 trang 17 SBT giải tích 12 Bài 1.27 trang 17 SBT giải tích 12

Giải bài 1.27 trang 17 sách bài tập giải tích 12. Hàm số y = x^4 - 5x^2 + 4 có mấy điểm cực đại?...

Xem chi tiết

Bài 1.28 trang 17 SBT giải tích 12 Bài 1.28 trang 17 SBT giải tích 12

Giải bài 1.28 trang 17 sách bài tập giải tích 12. Xác định giá trị của tham số...

Xem chi tiết

Bài 1.29 trang 17 SBT giải tích 12 Bài 1.29 trang 17 SBT giải tích 12

Giải bài 1.29 trang 17 sách bài tập giải tích 12. Xác định giá trị của tham số...

Xem chi tiết

Bài 1.30 trang 17 SBT giải tích 12 Bài 1.30 trang 17 SBT giải tích 12

Giải bài 1.30 trang 17 sách bài tập giải tích 12. Cho hàm số y = - x^4 + 4x^2 - 3. Khẳng định nào sau đây đúng?...

Xem chi tiết

Bài 1.31 trang 17 SBT giải tích 12 Bài 1.31 trang 17 SBT giải tích 12

Giải bài 1.31 trang 17 sách bài tập giải tích 12. Xác định giá trị của tham số m để hàm số sau không có cực trị:...

Xem chi tiết

Bài 1.32 trang 17 SBT giải tích 12 Bài 1.32 trang 17 SBT giải tích 12

Giải bài 1.32 trang 17 sách bài tập giải tích 12. Xác định giá trị của tham số m để hàm số sau có cực trị:...

Xem chi tiết

Bài 1.33 trang 17 SBT giải tích 12 Bài 1.33 trang 17 SBT giải tích 12

Giải bài 1.33 trang 17 sách bài tập giải tích 12. Cho hàm số. Khoảng cách d giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là:...

Xem chi tiếtHỏi bài