Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Bình chọn:
4.3 trên 65 phiếu
Bài 1.34 trang 21 SBT giải tích 12

Giải bài 1.34 trang 21 sách bài tập giải tích 12. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 1.35 trang 21 SBT giải tích 12

Giải bài 1.35 trang 21 sách bài tập giải tích 12. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:

Xem lời giải

Bài 1.36 trang 21 SBT giải tích 12

Giải bài 1.36 trang 21 sách bài tập giải tích 12. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.37 trang 21 SBT giải tích 12

Giải bài 1.37 trang 21 sách bài tập giải tích 12. Tìm các giá trị của m để phương trình...

Xem lời giải

Bài 1.38 trang 21 SBT giải tích 12

Giải bài 1.38 trang 21 sách bài tập giải tích 12. Cho số dương m. Hãy phân tích m thành tổng của hai số dương sao cho tích của chúng là lớn nhất.

Xem lời giải

Bài 1.39 trang 21 SBT giải tích 12

Giải bài 1.39 trang 21 sách bài tập giải tích 12. Một chất điểm chuyển động theo quy luật...

Xem lời giải

Bài 1.40 trang 21 SBT giải tích 12

Giải bài 1.40 trang 21 sách bài tập giải tích 12. Hãy tìm tam giác vuông có diện tích lớn nhất nếu tổng của một cạnh góc vuông và cạnh huyền bằng hằng số a (a>0).

Xem lời giải

Bài 1.41 trang 21 SBT giải tích 12

Giải bài 1.41 trang 21 sách bài tập giải tích 12. Giá trị lớn nhất của hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.42 trang 22 SBT giải tích 12

Giải bài 1.42 trang 22 sách bài tập giải tích 12. Giá trị nhỏ nhất của hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.43 trang 22 SBT giải tích 12

Giải bài 1.43 trang 22 sách bài tập giải tích 12. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.44 trang 22 SBT giải tích 12

Giải bài 1.44 trang 22 sách bài tập giải tích 12. Tìm hai số có hiệu là 13 sao cho tích của chúng là bé nhất.

Xem lời giải

Bài 1.45 trang 22 SBT giải tích 12

Giải bài 1.45 trang 22 sách bài tập giải tích 12. Giá trị lớn nhất của hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.46 trang 22 SBT giải tích 12

Giải bài 1.46 trang 22 sách bài tập giải tích 12. Giá trị nhỏ nhất của hàm số...

Xem lời giải