Bài 4: Đường tiệm cận

Bình chọn:
4.6 trên 91 phiếu
Bài 1.47 trang 24 SBT giải tích 12

Giải bài 1.47 trang 24 sách bài tập giải tích 12. Tìm các tiệm cận đứng và ngang của đồ thị mỗi hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 1.48 trang 24 SBT giải tích 12

Giải bài 1.48 trang 24 sách bài tập giải tích 12. Tìm các tiệm cận đứng và ngang của đồ thị mỗi hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 1.49 trang 24 SBT giải tích 12

Giải bài 1.49 trang 24 sách bài tập giải tích 12. Chỉ ra một phép biến hình biến (H) thành (H’) có tiệm cận ngang y = 2 và tiệm cận đứng x = 2...

Xem lời giải

Bài 1.50 trang 25 SBT giải tích 12

Giải bài 1.50 trang 25 sách bài tập giải tích 12. Số tiệm cận của đồ thị hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.51 trang 25 SBT giải tích 12

Giải bài 1.51 trang 25 sách bài tập giải tích 12. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.52 trang 25 SBT giải tích 12

Giải bài 1.52 trang 25 sách bài tập giải tích 12. Tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.53 trang 25 SBT giải tích 12

Giải bài 1.53 trang 25 sách bài tập giải tích 12. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.54 trang 25 SBT giải tích 12

Giải bài 1.54 trang 25 sách bài tập giải tích 12. Gọi I là giao điểm của hai đường tiệm cận. Tính OI.

Xem lời giải

Bài 1.55 trang 25 SBT giải tích 12

Giải bài 1.55 trang 25 sách bài tập giải tích 12. Đồ thị hàm số nào sau đây có hai tiệm cận tạo với hai trục tọa độ một tứ giác có diện tích bằng 12?

Xem lời giải