Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số Logarit

Bình chọn:
4.7 trên 100 phiếu
Bài 2.1 trang 99 SBT giải tích 12

Giải bài 2.1 trang 99 sách bài tập giải tích 12. Tính...

Xem lời giải

Bài 2.2 trang 99 SBT giải tích 12

Giải bài 2.2 trang 99 sách bài tập giải tích 12. Tính....

Xem lời giải

Bài 2.3 trang 100 SBT giải tích 12

Giải bài 2.3 trang 100 SBT giải tích 12. Cho a và b là các số dương. Đơn giản các biểu thức sau....

Xem lời giải

Bài 2.4 trang 100 SBT giải tích 12

Giải bài 2.4 trang 100 sách bài tập giải tích 12. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:...

Xem lời giải

Bài 2.5 trang 100 SBT giải tích 12

Bài 2.5 trang 100 sách bài tập giải tích 12. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau....

Xem lời giải

Bài 2.6 trang 104 SBT giải tích 12

Giải bài 2.6 trang 104 sách bài tập giải tích 12. Tìm tập xác định của các hàm số sau....

Xem lời giải

Bài 2.7 trang 104 SBT giải tích 12

Giải bài 2.7 trang 104 sách bài tập giải tích 12. Tính đạo hàm của các hàm số cho ở bài 2.6...

Xem lời giải

Bài 2.8 trang 104 SBT giải tích 12

Giải bài 2.8 trang 104 sách bài tập giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau....

Xem lời giải

Bài 2.9 trang 104 SBT giải tích 12

Giải bài 2.9 trang 104 sách bài tập giải tích 12. Vẽ đồ thị của hai hàm số sau trên cùng một hệ trục tọa độ:...

Xem lời giải

Bài 2.10 trang 104 SBT giải tích 12

Giải bài 2.10 trang 104 sách bài tập giải tích 12. Tìm x sao cho....

Xem lời giải

Bài 2.11 trang 104 SBT giải tích 12

Giải bài 2.11 trang 104 sách bài tập giải tích 12.Tìm số lớn nhất trong các số....

Xem lời giải

Bài 2.12 trang 104 SBT giải tích 12

Giải bài 2.12 trang 104 sách bài tập giải tích 12. Tìm số nhỏ nhất trong các số:...

Xem lời giải

Bài 2.13 trang 104 SBT giải tích 12

Giải bài 2.13 trang 104 sách bài tập giải tích 12. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:...

Xem lời giải

Bài 2.14 trang 105 SBT giải tích 12

Giải bài 2.14 trang 105 sách bài tập giải tích 12. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:...

Xem lời giải

Bài 2.15 trang 109 SBT giải tích 12

Giải bài 2.15 trang 109 sách bài tập giải tích 12. Tính:...

Xem lời giải

Bài 2.16 trang 109 SBT giải tích 12

Giải bài 2.16 trang 109 sách bài tập giải tích 12. Tìm x biết...

Xem lời giải

Bài 2.17 trang 109 SBT giải tích 12

Giải bài 2.17 trang 109 sách bài tập giải tích 12. Cho...

Xem lời giải

Bài 2.18 trang 109 SBT giải tích 12

Giải bài 2.18 trang 109 sách bài tập giải tích 12. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:...

Xem lời giải

Bài 2.19 trang 109 SBT giải tích 12

Giải bài 2.19 trang 109 sách bài tập giải tích 12. Tính giá trị bằng số của biểu thức ...

Xem lời giải

Bài 2.20 trang 109 SBT giải tích 12

Giải bài 2.20 trang 109 sách bài tập giải tích 12. Tính giá trị bằng số của biểu thức...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất