Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số Logarit

Bình chọn:
4.7 trên 100 phiếu
Bài 2.41 trang 118 SBT giải tích 12

Giải bài 2.41 trang 118 sách bài tập giải tích 12. Tìm x, biết...

Xem lời giải

Bài 2.42 trang 119 SBT giải tích 12

Giải bài 2.42 trang 119 sách bài tập giải tích 12. Tìm x biết...

Xem lời giải

Bài 2.43 trang 119 SBT giải tích 12

Giải bài 2.43 trang 119 sách bài tập giải tích 12. Tìm x biết...

Xem lời giải

Bài 2.44 trang 119 SBT giải tích 12

Giải bài 2.44 trang 119 sách bài tập giải tích 12. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng biến?...

Xem lời giải

Bài 2.45 trang 119 SBT giải tích 12

Giải bài 2.45 trang 119 sách bài tập giải tích 12. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào nghịch biến?...

Xem lời giải

Bài 2.46 trang 124 SBT giải tích 12

Giải bài 2.46 trang 124 sách bài tập giải tích 12. Giải các phương trình mũ sau:...

Xem lời giải

Bài 2.47 trang 124 SBT giải tích 12

Giải bài 2.47 trang 124 sách bài tập giải tích 12. Giải các phương trình mũ sau:...

Xem lời giải

Bài 2.48 trang 125 SBT giải tích 12

Giải bài 2.48 trang 125 sách bài tập giải tích 12. Giải các phương trình logarit sau:...

Xem lời giải

Bài 2.49 trang 125 SBT giải tích 12

Giải bài 2.49 trang 125 sách bài tập giải tích 12. Giải các phương trình logarit sau:...

Xem lời giải

Bài 2.50 trang 125 SBT giải tích 12

Giải bài 2.50 trang 125 sách bài tập giải tích 12. Tìm tập hợp nghiệm của phương trình...

Xem lời giải

Bài 2.51 trang 125 SBT giải tích 12

Giải bài 2.51 trang 125 sách bài tập giải tích 12. Tìm x biết...

Xem lời giải

Bài 2.52 trang 125 SBT giải tích 12

Giải bài 2.52 trang 125 sách bài tập giải tích 12. Tìm tập hợp nghiệm của phương trình ...

Xem lời giải

Bài 2.53 trang 125 SBT giải tích 12

Giải bài 2.53 trang 125 sách bài tập giải tích 12. Số nghiệm của phương trình...

Xem lời giải

Bài 2.54 trang 125 SBT giải tích 12

Giải bài 2.54 trang 125 sách bài tập giải tích 12. Phương trình nào sau đây vô nghiệm?...

Xem lời giải

Bài 2.55 trang 125 SBT giải tích 12

Giải bài 2.55 trang 125 sách bài tập giải tích 12. Phương trình có nghiệm là...

Xem lời giải

Bài 2.56 trang 126 SBT giải tích 12

Giải bài 2.56 trang 126 sách bài tập giải tích 12. Phương trình có mấy nghiệm?...

Xem lời giải

Bài 2.57 trang 126 SBT giải tích 12

Giải bài 2.57 trang 126 sách bài tập giải tích 12. Tập hợp nghiệm của phương trình...

Xem lời giải

Bài 2.58 trang 126 SBT giải tích 12

Giải bài 2.58 trang 126 sách bài tập giải tích 12. Nghiệm của phương trình...

Xem lời giải

Bài 2.59 trang 131 SBT giải tích 12

Giải bài 2.59 trang 131 sách bài tập giải tích 12. Giải các bất phương trình mũ sau:...

Xem lời giải

Bài 2.60 trang 132 SBT giải tích 12

Giải bài 2.60 trang 132 sách bài tập giải tích 12. Giải các bất phương trình logarit sau:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất