Giải Bài 76 trang 25 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Bạn Duyên sử dụng các khối lập phương để xếp hình. Các hình bạn Duyên xếp được qua các lần được biểu diễn như hình dưới đây:

Hỏi số khối lập phương bạn Duyên dùng cho lần xếp hình thứ 100 có chia hết cho cả 2 và 5 không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm quy luật số khối lập phương ở các lần xếp

Lời giải chi tiết

Số khối lập phương bạn Duyên dùng ở các lần 1;2;3;…; 100 lần lượt là:

1; 1+2; 1+2+3; ….; 1+2+3+..+100.

Số khối lập phương bạn Duyên dùng ở lần xếp thứ 100 là tổng của dãy số cách đều 1 đơn vị: 1;2;3;…;100 có 100 số hạng.

Vậy số khối lập phương bạn Duyên dùng ở lần xếp thứ 100 là:

(100 +1) . 100 : 2 = 5 050 (khối)


Bình chọn:
4.4 trên 13 phiếu