Giải Bài 68 trang 24 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Tìm chữ số x để số \(\overline {x987} \) thỏa mãn mỗi điều kiện sau

a)     Chia hết cho 2;

b)    Chia hết cho 5;

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Số có chữ số tận cùng là 0,2,4,6,8 thì chia hết cho 2

+ Số có chữ số tận cùng là 0,5 thì chia hết cho 5

Lời giải chi tiết

Vì số  \(\overline {x987} \) có chữ số tận cùng là 7 nên vừa không chia hết cho 2, vừa không chia hết cho 5.

Như vậy không có giá trị nào của x để số đã cho chia hết cho 2 hay chia hết cho 5.


Bình chọn:
4.3 trên 14 phiếu