Giải Bài 69 trang 24 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Tìm chữ số x để số \(\overline {2345x8} \) thỏa mãn mỗi điều kiện sau:

a)     Chia hết cho 4;

b)    Chia hết cho 8;

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tách số đã cho thành tổng của 1 số chia hết cho 4, cho 8 với 1 số

Sử dụng tính chất chia hết của 1 tổng để tìm x

Lời giải chi tiết

a)     Ta có: \(\overline {2345x8} \) = 234 508 + 10.x

Do 234 508 chia hết cho 4, nên để \(\overline {2345x8} \) chia hết cho 4 thì 10.x phải chia hết cho 4. Do đó x là chữ số tự nhiên chẵn

Vậy x \(\in\) {0;2;4;6;8}

b)    Ta có: \(\overline {2345x8} \) = 234 508 + 10.x = 234 504 + 4 + 10.x

Do 234 504 chia hết cho 8 nên để \(\overline {2345x8} \) chia hết cho 8 thì 4 + 10.x phải chia hết cho 8

Kiểm tra các chữ số từ 0 đến 9 ta được x = 2 ; x = 6 thỏa mãn

Vậy x \(\in\) {2;6}


Bình chọn:
4 trên 15 phiếu