Giải Bài 66 trang 24 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Cho các số 23,45, 714, 815, 2 300, 2 369, 13 110, 25 555, 4 123 458. Trong các số đó:

a)     Số nào chia hết cho 2?

b)    Số nào chia hết cho 5?

c)     Số nào chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5?

d)    Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Số có chữ số tận cùng là 0,2,4,6,8 thì chia hết cho 2

+ Số có chữ số tận cùng là 0,5 thì chia hết cho 5

+ Kiểm tra trong các số chia hết cho 2, các số không chia hết cho 5 thì số đó chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5

+ Kiểm tra trong các số chia hết cho 5, các số không chia hết cho 2 thì số đó chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2.

Lời giải chi tiết

a)     Các số chia hết cho 2 là: 714; 2 300; 13 110; 4 123 458 vì các số này có chữ số tận cùng là 0,4,8

b)    Các số chia hết cho 5 là: 45; 815; 2 300; 13 110; 25 555 vì các số này có chữ số tận cùng là 0, 5.

c)     Trong các số chia hết cho 2 (714; 2 300; 13 110; 4 123 458), có số 714; 4 123 458 không chia hết cho 5.

Các số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 là: 714; 4 123 458.

d)    Trong các số chia hết cho 5 (45; 815; 2 300; 13 110; 25 555), có số 45; 815; 25 555 không chia hết cho 2

Các số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là: 45; 815; 25 555.


Bình chọn:
4 trên 10 phiếu