Giải Bài 72 trang 25 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Tìm số tự nhiên có ba chữ số giống nhau, biết rằng số đó không chia hết cho 2 nhưng chia hết cho 5.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 có chữ số tận cùng là 5

Lời giải chi tiết

Ta có số tự nhiên không chia hết cho 2 nhưng chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là 5 nên số tự nhiên có ba chữ số giống nhau cần tìm là 555.


Bình chọn:
4.6 trên 8 phiếu