Giải Bài 70 trang 24 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Từ các chữ số 0,5,7, hãy viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau sao cho:

a)     Các số đó chia hết cho 2;

b)    Các số đó chia hết cho 5;

c)     Các số đó chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2;

d)    Các số đó chia hết cho cả 2 và 5.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chú ý chữ số ở hàng trăm phải khác 0

Ta đi chọn các chữ số tận cùng thỏa mãn điều kiện chia hết trước.

+ Số có chữ số tận cùng là 0,2,4,6,8 thì chia hết cho 2

+ Số có chữ số tận cùng là 0,5 thì chia hết cho 5

+ Kiểm tra trong các số chia hết cho 5, các số không chia hết cho 2 thì số đó chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2.

+ Số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5.

Lời giải chi tiết

a)     Các số lập được chia hết cho 2 là: 570; 750.

b)    Các số lập được chia hết cho 5 là: 570; 750; 705

c)     Các số lập được chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là: 705

d)    Các số lập được chia hết cho cả 2 và 5 là: 570; 750


Bình chọn:
4.1 trên 15 phiếu