Toán lớp 5, giải toán lớp 5, giải bài tập sgk toán 5 Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Toán lớp 5

Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5


Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 - Toán lớp 5

Đề bài

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

a. 25 phút = \(\dfrac{5}{{12}}\) giờ

 

b. 16 phút = \(\dfrac{4}{{15}}\) giờ

 

c. 45 giây = \(\dfrac{3}{4}\) phút    

 

d. 18 phút = \(\dfrac{3}{{10}}\) giờ

 

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Thực hiện đổi 0,4 giờ ra giây bằng 2 cách như sau :

a. 0,4 giờ ⨯ 60 = 24 giây       

 

b. 0,4 giờ ⨯ 3600 = 1440 giây

 

3. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

a. 0,16 giờ : 4 ⨯ 3 = … ?

A. 0,12 giờ                                     B. 12 phút                                 C. 7,2 phút

b. 0,5 giờ ⨯ 4 : 5 = … ?

A. 0,4 giờ                                       B. 25 phút                               C. 40 phút

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Tính :

a. (4 giờ 38 phút + 1 giờ 22 phút) : 5 = … ?

A. 1 giờ 12 phút

 

B. 1 giờ 15 phút

 

b. 11 phút 17 giây – 9 phút 36 giây : 4 = … ?

A. 25 giây          

 

B. 9 phút 53 giây

 

C. 8 phút 53 giây

 

D. 7 phút 53 giây

 

5. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

Một người đi bộ từ A đến B. Người đó bắt đầu đi từ lúc 7 giờ 10 phút và đến B lúc 8 giờ 40 phút. Quãng đường từ A đến B dài 6km. Hỏi trung bình 1km người đó đi hết bao nhiêu thời gian ?

A. 10 phút                            B. 15 phút                                   C. 20 phút

6. Tính bằng cách hợp lí nhất :

1,4 giờ + 84 phút + 1,4 giờ ⨯ 8

7. Một người làm từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ thì được 5 sản phẩm. Hỏi với mức làm như thế người đó làm 12 sản phẩm hết bao nhiêu thời gian ?

8. Bạn Thúy làm xong một bông hồng hết 20 phút 7 giây, làm xong một bông cúc hết 23 phút 18 giây. Bạn Thúy đã làm được 4 bông hồng và 3 bông cúc. Hỏi bạn Thúy đã làm trong bao lâu ?

Lời giải chi tiết

1.

a. 25 phút = \(\dfrac{5}{{12}}\) giờ

Đ

b. 16 phút = \(\dfrac{4}{{15}}\) giờ

Đ

c. 45 giây = \(\dfrac{3}{4}\) phút    

Đ

d. 18 phút = \(\dfrac{3}{{10}}\) giờ

Đ

2.

a. 0,4 giờ ⨯ 60 = 24 giây       

S

b. 0,4 giờ ⨯ 3600 = 1440 giây

Đ

3. a. A                     b. A

4.

Tính :

a.

A. 1 giờ 12 phút

Đ

B. 1 giờ 15 phút

S

 

b.

A. 25 giây          

S

B. 9 phút 53 giây

S

C. 8 phút 53 giây

Đ

D. 7 phút 53 giây

S

5.

Phương pháp:

- Tính thời gian người đó đi hết quãng đường từ A đến B ta thực hiện phép tính:

          8 giờ 40 phút - 7 giờ 10 phút

- Tính thời gian trung bình người đó đi 1km ta lấy thời gian người đó đi hết quãng đường từ A đến B chia cho 6.

Cách giải:

Người đó đi bộ quãng đường từ A đến B hết số thời gian là:

          8 giờ 40 phút - 7 giờ 10 phút = 1 giờ 30 phút

Trung bình 1km người đó đi hết số thời gian là:

          1 giờ 30 phút : 6 = 15 phút

Chọn B

6.

Phương pháp:

- Đổi 84 phút sang số đo có đơn vị là giờ.

- Áp dụng tính chất nhân một số với một tổng: \( a \times b + a \times c + a \times d = a \times (b + c+d)\).

Cách giải:

1,4 giờ + 84 phút + 1,4 giờ ⨯ 8

= 1,4 giờ + 1,4 giờ + 1,4 giờ ⨯ 8

= 1,4 giờ ⨯ (1 + 1 + 8)

= 1,4 giờ ⨯ 10

= 14 giờ

7.

Phương pháp:

- Tính thời gian người thợ làm được 5 sản phẩm, tức là tính 11 giờ - 7 giờ 30 phút.

- Tính thời gian người thợ làm được 1 sản phẩm ta lấy thời gian người thợ làm được 5 sản phẩm chia cho 5.

- Tính thời gian người thợ làm được 12 sản phẩm ta lấy thời gian người thợ làm được 1 sản phẩm nhân với 12.

Cách giải:

Thời gian để người thợ làm hết năm sản phẩm là:

            11 giờ - 7 giờ 30 phút = 3 giờ 30 phút

Thời gian để người thợ làm hết một sản phẩm là:

             3 giờ 30 phút : 5 = 42 phút

Thời gian để người thợ làm hết mười hai sản phẩm là:

            42 phút × 12 = 504 phút

            504 phút = 8 giờ 24 phút

                              Đáp số : 8 giờ 24 phút.

8.

Phương pháp:

- Tính thời gian để làm 4 bông hồng =  thời gian làm 1 bông hồng × 4.

- Tính thời gian để để làm 3 bông cúc =  thời gian làm 1 bông cúc × 3.

- Tìm thời gian làm hết 4 bông hồng và 3 bông cúc = thời gian để làm 4 bông hồng + thời gian để để làm 3 bông cúc. 

Cách giải:

Thời gian để bạn Thúy làm hết 4 bông hồng là:

          20 phút 7 giây × 4 = 80 phút 28 giây

Thời gian để bạn Thúy làm hết 3 bông cúc là:

          23 phút 18 giây × 3 = 69 phút 54 giây

Thời gian để bạn Thúy làm hết 4 bông hồng và 3 bông cúc là:

          80 phút 28 giây + 69 phút 54 giây = 149 phút 82 giây

          149 phút 82 giây = 2 giờ 30 phút 22 giây

                             Đáp số : 2 giờ 30 phút 22 giây.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí