Bài 14.Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và chuyển biến kinh tế, xã hội, văn hóa của Việt Nam thời Bắc thuộc

Bình chọn:
4.4 trên 85 phiếu
Lý thuyết chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến về kinh tế, xã hội, văn hóa của Việt Nam thời phong kiến

Lý thuyết chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến về kinh tế, xã hội, văn hóa của Việt Nam thời phong kiến Lịch sử 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 67 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Trong hơn một nghìn năm đô hộ Việt Nam, các triều đại phong kiến phương Bắc đã thi hành chính sách như thế nào? Tình hình kinh tế, xã hội và văn hóa của Việt Nam có chuyển biến ra sao?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 69 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Nêu chính sách cai trị về văn hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với người Việt thời Bắc thuộc.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 71 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Quan sát các hình 14.6 và 14.7 và đọc thông tin, hãy cho biết những chuyển biến về kinh tế của người Việt trong thời kì Bắc thuộc.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 71 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 71 SGK Lịch sử 6 Cánh diều.Quan sát bảng trên và đọc thông tin, hãy cho biết sự chuyển biến của xã hội Việt Nam thời Bắc thuộc

Xem chi tiết

Bài 1 trang 72 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Soạn giải bài 1 phần Luyện tập - vận dụng trang 72 SGK Lịch sử 6 Cánh diều.Nêu một số nét trong chính sách cai trị về chính trị, kinh tế, văn hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với người dân Việt Nam thời Bắc thuộc.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 72 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Nêu những chuyển biến về kinh tế, xã hội và văn hóa của Việt Nam trong thời Bắc thuộc.

Xem lời giải

Bài 3 trang 72 SGK Lịch sử 6 Cánh diều

Hãy cho biết những cách thức canh tác, nghề thủ công nào trong thời Bắc thuộc vẫn được duy trì, phát triển cho đến ngày nay

Xem lời giải