Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 26 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Tính giá trị của biểu thức:

a) \(507 - 159 - 59\);

b) \(180:6:3\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)

- Tính 507-159 trước.

- Lấy kết quả nhận được trừ tiếp cho 59.

b)

- Tính 180:6  trước.

- Lấy kết quả nhận được chia tiếp cho 3.

Lời giải chi tiết

a) \(507 - 159 - 59 = 348 - 59 = 289\);

b) \(180:6:3 = 30:3 = 10\).


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu