Trả lời Hoạt động 5 trang 50 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

a) Tìm ƯCLN(4,9).

b) Có thể rút gọn phân số \(\frac{4}{9}\) được nữa không?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tìm ƯCLN(4,9)

- Phân số có thể rút gọn được khi ƯCLN của tử và mẫu khác 1. 

Lời giải chi tiết

a) ƯCLN(4,9) = 1 vì 4 và 9 chỉ có đúng một ước chung là số 1.

b) Không thể rút gọn phân số \(\frac{4}{9}\) được nữa vì 4 và 9 không chia hết cho số nào ngoài số 1.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu