Trả lời Hoạt động 2 trang 48 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Quan sát bảng sau:

a) Viết tập hợp ƯC(24,36).

b) Tìm ƯCLN(24,36)

c) Thực hiện phép chia ƯCLN(24,36) cho các ước chung của hai số đó.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Tập hợp gồm các phần tử là số chung của hai dòng

b) Chọn số lớn nhất trong các số tìm được ở câu a

c) Thực hiện chia số tìm được ở câu b cho các số ở câu a.

Lời giải chi tiết

a) Các ước chung của 24 và 36 là 1, 2, 3, 4, 6, 12.

Vậy ƯC(24, 36) = {1, 2, 3, 4, 6, 12}.

b) ƯCLN(24, 36) = 12.

c) ƯCLN(24, 36) = 12.

Chia ƯCLN cho các ước chung:

12:1 = 12

12:2 = 6

12:3 = 4

12:4 = 3

12:6 = 2

12:12 = 1


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu